Ninh Thuận: Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháo Luật Quy Định Về Mật Độ Chăn Nuôi Trên Địa Bàn Tỉnh

 NINH THUẬN: BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

Với mục đích Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhằm định hướng phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái của tỉnh và phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Qua đó giúp người chăn nuôi xác định các địa bàn khuyến khích phát triển chăn nuôi, lựa chọn quy mô chăn nuôi, yên tâm đầu tư lâu dài, đầu tư chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện môi trường, bảo đảm an toàn sinh học và phát triển chăn nuôi bền vững.

Ngày 24/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030. Căn cứ chiến lược phát triển chăn nuôi của tỉnh, công nghệ chăn nuôi và môi trường sinh thái, xác định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 là không vượt quá 1,0 ĐVN/ha, cụ thể:

Theo đó, các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ Quyết định triển khai các nội dung theo thẩm quyền; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xác định diện tích đất nông nghiệp để điều chỉnh mật độ chăn nuôi cho phù hợp; hướng dẫn các chính sách quy định về đất đai cho các tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi phù hợp với Quy định này.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn; tuyên truyền Quy định đến tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động chăn nuôi trên địa bàn biết thực hiện. Căn cứ quy định về mật độ chăn nuôi và định hướng phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để định hướng, xây dựng kế hoạch chăn nuôi của địa phương; phối hợp với các ngành chức năng giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư chăn nuôi trên địa bàn theo đúng quy hoạch và mật độ chăn nuôi đã phê duyệt; quản lý hoạt động chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm có liên quan trên địa bàn theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện hoạt động chăn nuôi trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

                                                            Người viết

                                                   Nguyễn Điều- phòng Quản lý dịch bệnh

Số lượt đọc: 130 - Ngày cập nhật: 27/07/2022
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
12345678910...
CHI CỤC CN & TY TỈNH NINH THUẬN

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc sở tham mưa cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y (riêng thú y thủy sản thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trên địa bàn tỉnh.

HyperLink
HyperLink
HyperLink
Liên kết
2596852
52
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG 16/4, TP.PHAN RANG-THÁP CHÀM, NINH THUẬN - ĐIỆN THOẠI: 0259.3888169

Hoạt động theo Quyết định số 90/QĐ-CCCNTY về việc ban hành Quy chế làm việc của ban biên tập website.

Designed by  Ninh Thuan Software