DANH SÁCH TÔM BỐ MẸ NGUỒN GỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC NĂM 2022
STT Ngày nhập
về cơ sở
Tên cơ sở Địa chỉ Loài tôm Số lượng
(con)
Nguồn gốc  Ghi chú
16 24/05/2022 CN Công ty TNHH GTS Việt Nam  Nhơn Hải, Ninh Hải tôm thẻ chân trắng 400 Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Miền Trung  
15 12/04/2022 CN Công ty TNHH GTS Việt Nam  Nhơn Hải, Ninh Hải tôm thẻ chân trắng 600 Trung tâm Quốc gia Giống Hải sản Miền Trung  
14 09/04/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
13 05/04/2022 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú An Hải, Ninh Phước tôm sú  165 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
12 29/03/2022 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long Cà Ná, Thuận Nam tôm sú  385 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
11 21/03/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
10 16/03/2022 Công  ty TNHH Phát triển Thủy sản B́nh Minh Miền Trung An Hải, Ninh Phước tôm sú  220 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
9 24/02/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
8 19/02/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
7 12/02/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
6 12/02/2022 Công ty TNHH MTV Đầu Tư Thủy Sản An Hải, Ninh Phước tôm sú  110 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
5 12/02/2022 Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long Cà Ná, Thuận Nam tôm sú  270 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
4 28/01/2022 Công ty TNHH SX GTS Minh Phú An Hải, Ninh Phước tôm sú  165 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
3 26/01/2022 Công ty Cổ phần Tôm giống Số 1 CN Ninh Thuận An Hải, Ninh Phước tôm sú  330 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
2 10/01/2022 Công ty TNHH Phát triển Thủy sản B́nh Minh Miền Trung An Hải, Ninh Phước tôm sú  220 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận  
1 10/01/2022 Công ty TNHH GTS 79 An Hải, Ninh Phước tôm sú  155 Công ty TNHH MOANA Ninh Thuận