SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 25-03-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 9011 1408 Tôm sú Ương giống Naupliius 200  Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 052.04
2  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10481 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.75  Đường 23/8. P8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02817
3  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10493 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3355
4  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10518 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Phụng Hiệp, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03999
5  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 10526 1159 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05742
6  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10528 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 12420
7  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10532 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 03906
8  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10535 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 02665
9  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 10541 1192 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01472
10  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 10542 1287 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.1  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01472
11  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 10545 1330 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-03906
12  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10546 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03643
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10547 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 03893
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10548 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03643
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10549 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 03893
16  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10550 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 16932
17  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10551 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 15952
18  Công ty TNHH TĐS 10552 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 03454
19  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10553 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01799
20  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 10554 1283 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05742
21  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10557 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 03454
22  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  6586 1143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  An Trạch - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 020.19
23  CS Lê Văn Vũ 8990 1109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 120  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 02665
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9001 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9002 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
26  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9005 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 049.53
27  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9006 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 049.53
28  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9007 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 044.23
29  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9008 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 044.23
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9009 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 044.23
31  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 9013 1435 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
32  Công ty TNHH GTS Siêu Việt Ninh Thuận 9015 1437 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
33  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 9025 1241 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 014.72
34  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 9027 1434 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Láng Tròn, Giá Rai, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 169.32
35  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  9028 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Phường 1, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
36  Công ty TNHH SX GTS Lộc Tiến Phát  9032 1409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 019.90
37  Cơ sở SX GTS Hàn Châu 9033 1260 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 039.62
38  Cơ sở Lê Đức Trí 9034 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 196  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 019.90
39  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 9035 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Giá Rai, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 169.32
40  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 9036 1137 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-057.42
41  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10478 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.1  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04593
42  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10509 1361 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02446
43  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 10512 1360 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Bình TRung, Định Trung, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02446
44  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 10521 1348 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.9  An Ninh, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02446
45  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 10522 1456 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.46
46  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8987 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Ấp 2, Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 042.52
47  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8992 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 135  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 046.49
48  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8993 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 051.16
49  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8994 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 051.16
50  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8999 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 039.06
51  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9000 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 039.06
52  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9010 1299 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 007.41
53  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10499 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63.9  Cam Bình, Tân Phước, Bình Thuận , Bình Thuận   85C - 09547
54  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10514 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình THuận , Bình Thuận   85C- 02446
55  Cơ sở SX KD GTS Lê Thanh Hải 10472 1203 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-03906
56  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 10473 1182 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
57  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10494 1451 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
58  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 10500 1418 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03999
59  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10515 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3355
60  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10519 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3355
61  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10524 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tắc Vân. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01472
62  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 10527 1477 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Ấp 6, Tân Thành, Cà Mau , Cà Mau  85C-04592
63  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10531 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02232
64  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10534 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03906
65  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10539 1451 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3355
66  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 10540 1446 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
67  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10558 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 01604
68  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  6583 1233 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 018.98
69  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  6585 1143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
70  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8983 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 043.13
71  CS Lê Văn Vũ 8991 1109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 120  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.99
72  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9003 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 153  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 052.04
73  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 9004 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 052.04
74  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 9019 1239 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
75  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 9020 1364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 018.98
76  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 9023 1461 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
77  Cơ sở Hồ Thanh Tàu 9024 1466 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
78  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 9026 1434 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
79  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 9031 1462 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 018.98
80  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 10471 1226 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-021.19
81  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 9012 1435 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 150  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   85C- 042.87
82  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8985 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  An Hòa, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C- 042.52
83  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10502 1384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C - 038.34, máy bay
84  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10485   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00758 máy bay
85  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10555 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Tân Thành, Dương Kinh, hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 máy bay
86  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10556 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tân Thành, Dương Kinh, hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 máy bay
87  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 10479 1184 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61.2  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
88  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10496 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên , Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02400
89  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nguyên Phát VN 10507 1479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-000.09
90  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10520 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
91  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10523 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên , Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 000.09
92  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10530 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thư 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
93  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10536 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên , Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
94  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  6584 1233 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Đông Thái - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.00
95  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8984 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 96  Hòa Lộc, TT Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 042.52
96  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 9018 1315 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 052.81
97  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  9029 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   86C- 117.44
98  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  9030 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C- 033.90
99  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10486 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 04593
100  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 10487 1423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Phú Tây A, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 04593
101  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 10489 1353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Ấp Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85c -04593
102  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10511 1361 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02446
103  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 10525 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Ấp 2, Vĩnh Tây, Cần Giuộc, long An , Long An   79C - 11190
104  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 9021 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hưng Điền, Tân Hưng, Long An , Long An   85T- 3326
105  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 9022 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85T- 3326
106  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10483 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132  Đông Bình, NGhĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   79C - 10702, máy bay
107  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10495 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56.4  Hải Hậu, Hải Triều, Nam Đinh , Nam Định   85C- 00639, máy bay
108  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10497 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, NGhệ An , Nghệ An   85C- 000808, máy bay
109  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8989 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C- 014.75
110  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10482 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.8  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702, máy bay
111  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 9037 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 170  Lê Lợi, Hoành Bồ, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 049.02
112  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8988 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66.2  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85T- 3604
113  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  10474 1453 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 194.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
114  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  10475 1453 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 155.52  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
115  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  10476 1453 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 194.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
116  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  10477 1453 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
117  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 10484 1401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 20  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02817
118  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10488 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04593
119  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10490 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 156  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01822
120  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10491 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.2  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01822
121  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10492 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Khu 4, Thánh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-11190
122  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10498 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.2  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85T - 3355
123  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 10501 1376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 11190
124  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 10503 1288 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.5  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-11190
125  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10504 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.5  TT. Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02817
126  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10505 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 13 (10-11mm) 60  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, SƯớc Trăng , Sóc Trăng   85C-02718
127  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10506 1361 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02817
128  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 10529 1425 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04593
129  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 10543 1252 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7  Phường 7, Vĩnh Châu, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85c -02446
130  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10544 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02817
131  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8995 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3437
132  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8996 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3437
133  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8997 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.5  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3437
134  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8998 1464 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 3437
135  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 9016 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  444 Đường Phạm Hùng, Khóm 3, P. 8, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 020.19
136  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 9017 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Ấp Dương Kiển, Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 020.19
137  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8982 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 043.13
138  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 9014 1304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6  Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 042.87
139  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 10480 1476 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 74.88  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02410
140  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 10508 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02446
141  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10510 1361 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02446
142  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10513 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.9  Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02446
143  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10516 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02446
144  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10517 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02446
145  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 10533 1378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-11190
146  Công ty TNHH SX GTS Vinh Tâm Ninh Thuận  10537 1351 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02446
147  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10538 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh` , Trà Vinh  85C - 02446