SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 24-03-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10339 1442 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 88.8  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  68C-00766
2  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10346 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03789
3  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10364 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51.2  Hưng Thành, Vĩnh lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01699
4  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10377 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Ấp 1, Giá Rai, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 018.13
5  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10398 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04707
6  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10401 1454 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 05259
7  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10411 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Ấp Kim Cấu, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01699
8  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 10417 1159 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 06904
9  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10418 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02217
10  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10420 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.1  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01699
11  Công ty TNHH TĐS 10430 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 1606
12  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10433 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.99
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10439 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 01813
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10440 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 02665
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10441 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  83C - 00555
16  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10442 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 01813
17  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10443 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 02665
18  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10444 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  83C - 00555
19  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10447 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04707
20  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10450 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
21  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10451 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 01990
22  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10452 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03624
23  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  6576 1143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  An Trạch, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03987
24  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 6580 892 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  An Trach Đông, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 04707
25  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 6582 1142 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Phường 2 - Tp.Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03987
26  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8891 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Giá Rai, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-026.65
27  Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 8893 1342 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 18  Gò Cát, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 037.89
28  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8896 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.1  Khóm Trà Pha B, Phường 8, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-045.00
29  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8914 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Thào Lạng, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 045.00
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8915 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Thào Lạng, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 045.00
31  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8926 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 3128
32  Cơ sở Lê Đức Trí 8927 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 2765
33  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8928 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp 14, Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 3128
34  HKD Đỗ Cao Trung 8931 1196 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 026.65
35  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8943 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Láng Tròn, Giá Rai, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-026.65
36  Công ty TNHH GTS Siêu Việt Ninh Thuận 8946 1305 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 4  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 045.00
37  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8947 1435 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C -045.00
38  Cơ sở Lê Đức Trí 8966 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Dinh Mỹ, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 039.87
39  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8968 1264 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Khóm Đầu Lộ A, P. Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 012.54
40  Hộ kinh doanh Huỳnh Thái Bình 8971 1131 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Láng Tròn, Giá Rai, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 2765
41  Công ty TNHH SX GTS Lộc Tiến Phát  8972 1409 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 63  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 028.65
42  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8973 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 069.04
43  Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng 8974 1135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 069.04
44  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8976 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Cao Văn Lầu, P. Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 022.21
45  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8977 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Phường 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 022.21
46  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8978 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Ấp 2, TX Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 022.21
47  Cơ sở SX GTS Hàn Châu 8980 1260 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  83C - 005.55
48  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10334 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01621
49  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10349 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
50  DNTN SX GTS Long Khương  10351 1331 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01621
51  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10354 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C -04387
52  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10367 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
53  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 10375 1221 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64.8  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-145.59
54  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10376 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.2  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-145.59
55  Công ty TNHH ĐT TS Hải Dương Ninh Thuận 10404 1358 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
56  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10434 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.13
57  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10436 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 017.26
58  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 10454 1287 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01726
59  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 8885 1417 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 017.26
60  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8917 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
61  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8918 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 048.19
62  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8919 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 053.56
63  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8920 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 053.56
64  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8921 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
65  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8922 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 109.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 020.71
66  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8923 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 147  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
67  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8924 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
68  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8929 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C- 027.19
69  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8936 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 161.59
70  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8940 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35.2  Tân Trung, Mỏ Cày Nam, Bến Tre , Bến Tre   79C - 145.59
71  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8957 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 026.27
72  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8958 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 026.27
73  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10345 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.2  Mỹ Thành, Phú Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 03934
74  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10357 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C -04904
75  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10369 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Mỹ Thành, Phú Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-04290
76  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 10384 1347 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phước Thắng, Tuy Phước, Bình định , Bình Định   85C - 042.90
77  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10407 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 04904
78  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8881 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định , Bình Định   85T - 2289
79  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10336 1451 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
80  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10338 1442 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 18  Đường Số 3, Khu Tái định cư, Cà Mau , Cà Mau  68C-00766
81  Cơ sở SX KD GTS Lê Thanh Hải 10341 1203 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05259
82  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10342 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà mau , Cà Mau  85C - 01980
83  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 10372 1428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 052.59
84  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10374 1451 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
85  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 10388 1418 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03567
86  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10402 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 05259
87  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 10405 1208 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
88  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 10415 1160 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
89  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 10425 1368 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c - 03567
90  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10429 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 052.59
91  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  6581 1233 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03567
92  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 8886 1436 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3128
93  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 8888 1364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
94  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8890 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 019.04
95  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8897 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26.6  Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
96  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8905 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 016.18
97  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 8930 1239 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
98  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8933 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
99  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8944 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 016.81
100  Công ty TNHH GTS Siêu Việt Ninh Thuận 8945 1305 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  U Minh, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C- 052.59
101  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8942 1302 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C - 168.05
102  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10381 1384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   79C - 038.34
103  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10456 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C - 00639 (máy bay)
104  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10457 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C - 00639 (máy bay)
105  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10458 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64  kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C - 00639 (máy bay)
106  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10331 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phong , Hải Phòng   85C - 006.39(máy bay)
107  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10396 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 04015 máy bay
108  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10426 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 006.39(máy bay)
109  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 10432 1249 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tân Lập, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808, máy bay
110  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10437 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 006.39(máy bay)
111  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10449 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  137 Hàng Tổng, hải an, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 006.39(máy bay)
112  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 8948 1134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 84  Tân Lập, Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C- 171.56
113  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10337 1442 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 144  540, Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   68C-00766
114  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10365 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.4  Vĩnh Tiến, U Minh THượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
115  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10385 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
116  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10386 1451 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 042.50
117  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10387 1450 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-14559
118  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10391 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.2  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
119  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10397 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Bình An, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 16159
120  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10399 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00250
121  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10403 1454 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
122  Công ty TNHH SX GTS Đào Thị 10406 1445 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
123  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 8889 1364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Chợ Thứ Bảy, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 002.50
124  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8941 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Thứ 7, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 145.59
125  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8975 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 041.70
126  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10355 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C -04387
127  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10359 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 04387
128  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 10466 1255 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Ấp lũy, Phước Lại, cần Giuộc, Long An , Long An   79C - 13969
129  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 10445 1249 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 75  Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định , Nam Định   85C-006.39, máy bay
130  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10461 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56.4  hải Hậu, hải triệu, nam Đinh , Nam Định   85C - 00639 (máy bay)
131  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10350 1173 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 174  Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C-03534, máy bay
132  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10459 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68  Đồng Minh, Quỳnh Lập, Hoàng Mai, nghệ An , Nghệ An   85C - 00639 (máy bay)
133  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10460 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Đồng Minh, Quỳnh Lập, Hoàng Mai, nghệ An , Nghệ An   85C - 00639 (máy bay)
134  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8979 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   85C - 008.67
135  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  10395 1275 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85c - 04515
136  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10453 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Sông Cầu, Sông Cầu, Phú yên , Phú Yên   85c - 00147
137  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10455 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú yên , Phú Yên   79C - 02738
138  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10465 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 03651
139  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8903 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.4  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
140  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8904 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.1  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
141  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8959 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
142  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8960 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.1  An Hòa, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
143  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8961 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2.6  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
144  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8962 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
145  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8963 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.5  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
146  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8964 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53.3  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
147  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8965 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 035.66
148  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6579 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Ninh - Quảng Ninh - Quãng Bình , Quảng Bình   85C - 013.97
149  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8898 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 004.64
150  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8899 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 004.64
151  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8925 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 052.09
152  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10347 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-02902
153  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 10352 1186 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04242
154  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8949 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
155  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8950 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
156  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8951 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
157  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8952 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.8  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
158  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8953 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8954 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.2  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 017.19
160  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8955 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 017.19
161  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10462 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.4  Hà Nam, quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00639 (máy bay)
162  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10463 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hà Nam, quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00639 (máy bay)
163  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10464 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hà Nam, quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00639 (máy bay)
164  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10343 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.88  tịnh khuê, tp. Quảng Ngãi Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 03934
165  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10393 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-05259
166  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8956 1412 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 017.19
167  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10344 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 03934
168  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10356 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C -04904
169  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10368 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Huỳnh Trương, Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04086
170  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6577 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 039.33
171  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6578 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 013.97
172  Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 8887 1342 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 51  Khu Phố 5, Thị Trấn Đông Lê, Đông Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 014.95
173  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8900 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.2  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 049.29
174  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8901 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.5  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 049.29
175  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8906 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   61LD- 011.89
176  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8907 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   61LD- 011.89
177  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8908 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85LD- 00007
178  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8909 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85LD- 00007
179  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  10332 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
180  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10358 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
181  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 10360 1363 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 11  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-04500
182  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10366 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
183  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 10370 1186 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
184  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10371 124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
185  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  10373 1253 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-015.96
186  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10378 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  K4, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-168.06
187  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  10383 1420 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-016.21
188  Công ty TNHH TĐS 10389 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.4  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
189  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 10390 1192 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02217
190  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10410 1452 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
191  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  10412 1429 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3125
192  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10413 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
193  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10414 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3128
194  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 10422 1348 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.9  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
195  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10427 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
196  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10428 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
197  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 10431 1218 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.76  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.17
198  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 10446 1355 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.58
199  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10448 1442 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 7.2  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   68C-00766
200  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8883 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3128
201  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 8892 1436 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  238 Lý Thường Kiệt, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 016.21
202  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8895 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Ấp Khu Ba, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 168.05
203  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8916 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 002.48
204  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8934 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 015.96
205  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8935 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 015.96
206  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8938 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.6  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 168.05
207  Công ty TNHH GTS 999 8967 1138 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-161.59
208  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8882 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 017.26
209  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8894 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 168.05
210  Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh 10382 1321 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Ấp 3, Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79c - 145.59
211  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10409 1228 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp 4, Minh Đức, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 14559
212  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10438 1447 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Thụy hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C - 006.39(máy bay)
213  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8981 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C - 049.02
214  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  10394 1275 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Xóm 8, Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85c - 00639, máy bay
215  Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 8969 1440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.2  Nga Thạnh, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 093.42
216  Công ty TNHH Phú Quý Ninh Thuận 8970 1440 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 093.42
217  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10335 1173 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hòa Duân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-02178
218  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10362 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Quảng Công, Quảng Điền, Huế , Thừa Thiên Huế   85C-04684
219  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10363 1443 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 8  Quảng Công, Quảng Điền, Huế , Thừa Thiên Huế   85C-04684
220  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8902 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Quảng Công, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 016.03
221  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  10333 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03789
222  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10340 1442 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 19.2  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  68C-00766
223  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10348 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.3  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
224  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  10353 1427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04387
225  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 10361 1330 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  79C-16805
226  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10379 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Kinh Đào, Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-168.06
227  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10380 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Long Hưng, Lưu Nghiệp Anh, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-168.06
228  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10392 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.1  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01596
229  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 10400 1378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-16805
230  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10408 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Mỹ Long Nam Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 16805
231  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10416 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh` , Trà Vinh  85C - 01726
232  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10419 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86.9  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01726
233  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 10421 1400 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01726
234  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 10423 1283 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01726
235  Công ty TNHH GTS Triệu Long Anh 10424 1392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Phường 1, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01726
236  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10435 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 017.26
237  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8884 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 017.26
238  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8910 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  TT Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 038.15
239  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8911 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 038.15
240  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8912 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 038.15
241  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8913 1414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 038.15
242  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8932 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 019.80
243  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8937 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Đại An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 161.59
244  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8939 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 168.05