SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 23-03-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH TĐS 10264 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03454
2  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 10266 1159 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05359
3  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10273 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  phường 7, tp Bạc Liêu Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-14559
4  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  10278 1420 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Bạc Liêu  85C-03451
5  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10288 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.5  p3, Tp Bạc liêu Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00085
6  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 10289 1375 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00085
7  Công ty TNHH TĐS 10290 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00085
8  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10302 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-050.14
9  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10303 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-038.93
10  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10318 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-080.77
11  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10319 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-050.14
12  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10320 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-162.55
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10321 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-162.55
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10322 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-050.14
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10323 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-080.77
16  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  10326 1165 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-053.59
17  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10328   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-034.54
18  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tân CP Ninh Thuận 6569 1432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 03987
19  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tân CP Ninh Thuận 6570 1432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 03987
20  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tân CP Ninh Thuận 6571 1432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Giồng Nhãn A, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 03987
21  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  6575 893 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Giá Rai - Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02759
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8867 1299 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.11
23  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8873 1111 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 250  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 145.59
24  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8876 1304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 17  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 119.67
25  Cơ sở Lê Đức Trí 8877 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 034.54
26  Cơ sở SX GTS Hàn Châu 8878 1260 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 162.55
27  Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng 8879 1135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 053.59
28  Hộ kinh doanh Dương Đức Phùng 8880 1135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Láng Tròn, Giá Rai, TP. Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 034.54
29  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 10259 1423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01483
30  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 10260 1423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01483
31  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 10269 1376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04104
32  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10271 1384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Thạnh Phong, Thanh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04952
33  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10276 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.4  An Điền, Thạnh Phú bến Tre , Bến Tre   79C-06125
34  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 10279 1426 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C-16719
35  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10309 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-061.25
36  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 8860 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Phú Lòng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
37  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8862 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Ấp 1, Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 042.54
38  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8863 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 110  Ấp 2, Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
39  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8865 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.54
40  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10314 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phước An Tuy Phước Bình Định , Bình Định   85C-04360
41  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 8859 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C- 010.50
42  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10274 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 64.8  Khu hồ tôm - la gi bình thuận , Bình Thuận   86C-09851
43  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10275 1380 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Khu hồ tôm - la gi bình thuận , Bình Thuận   60c-06323
44  Cơ sở SX KD GTS Lê Thanh Hải 10250 1203 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05279
45  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  10258 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-04952
46  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 10262   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
47  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  10267 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 052.79
48  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10277 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
49  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 10283 1418 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
50  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10284 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
51  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 10291 1278 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phú tân, Phú tân, cà Mau , Cà Mau  85T-2765
52  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 10296 1218 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.03  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
53  Công ty TNHH Châu Long 10299 1206 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Đầm Dơi, Đầm Dơi, cà MAu , Cà Mau  85C-00085
54  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10301 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-052.79
55  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10327 1457 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.59
56  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  6573 1233 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
57  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8866 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
58  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8868 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
59  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 8869 1134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.67
60  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 10249   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  439, Ấp Mỹ, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-021.19
61  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 10268   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 450  Số 11B, Đường số 8, KV 4, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-010.55
62  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8874 1111 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 60  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C - 145.59
63  Công ty TNHH SX GTS Xuân Cường 8870 1417 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phường 2, TX. Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C - 024.54
64  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10245 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Số 137, Hàng Tổng, Hải An, Hải Phòng , Hải Phòng   85c-00639 máy bay
65  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10246 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Số 137, Hàng Tổng, Hải An, Hải Phòng , Hải Phòng   85c-00639 máy bay
66  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 10248 1273 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  1173, Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00797 máy bay
67  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10251 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 33  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C-12765 máy bay
68  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 10324 1346 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phong , Hải Phòng   43C - 204.45(máy bay)
69  Công ty TNHH MTV GTS Thủy Liêm  6574 1236 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tân Thành - Dương Kinh - Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 03451( Máy Bay)
70  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 8861 1134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79D- 9762
71  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10293 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
72  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10294 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02454
73  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 10297 1307 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Linh Huỳnh Hòn Đất kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
74  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10304 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
75  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10312 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Thuận, Vĩnh THuận Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
76  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10313 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
77  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10315 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
78  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10316 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Hoa Điền Kiên Lương Kiên Giang , Kiên Giang   79C-11967
79  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  6572 1233 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  Đông Thái - An Biên - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.15
80  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8864 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 024.54
81  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10325 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 177  Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C - 035.34(máy bay)
82  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10247 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-04556
83  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 10295 1287 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Ninh Ích Ninh Hòa Phú Yên , Phú Yên   85T-1387
84  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  10329 1458 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 90  An Cư, Tuy An, Phú yên , Phú Yên   85C - 016.53
85  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 10330 1297 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132  An Cư, Tuy An, Phú yên , Phú Yên   85T - 1783
86  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10265 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Võ Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-05264
87  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 10270 1376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  26, Nguyễn An bình, An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-08758
88  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 10244 1249 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Hải Yến, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85c-00639 máy bay
89  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 10282 1149 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.15  Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-00913
90  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10285 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Chánh Bình Sơn Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-04684
91  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10286 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Chánh Bình Sơn Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-04684
92  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10287 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Chánh Bình Sơn Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-04684
93  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8875 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 88  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 006.90
94  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8858 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 97.2  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   63C - 014.75
95  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10254 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75.6  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
96  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10256 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 85.8  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
97  Công ty TNHH tôm giống Việt - Sing Ninh Thuận 10261 1394 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.3  Phường 2, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
98  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10280 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.4  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01787
99  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10281 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01787
100  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 10300 1348 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.5  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03691
101  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10305 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.91
102  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10306 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Phường 4, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.91
103  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10307 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.91
104  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tân CP Ninh Thuận 6568 1432 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 03987
105  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8857 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 151.2  Khu 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 042.67
106  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10252 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.9  Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04952
107  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 10308 1360 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  tân Phước, Gò công, tiền Giang , Tiền Giang   79C-061.25
108  Công ty TNHH GTS Minh Vũ Ninh Thuận 10298 1431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Ấp 2, Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C- 16719
109  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 10292 1387 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  cHÂU tRIỀU Châu Hoàng Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-10234 (máy bay)
110  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  10253 1382 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53.1  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04952
111  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  10255 1393 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-16719
112  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 10257 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-06125
113  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  10263 1429 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ngũ Lạc, Duyên Hải, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 042.50
114  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10272 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-16719
115  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10310 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-061.25
116  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10311 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-01625
117  Công ty TNHH TĐS 10317 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-061.25
118  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8872 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 167.19