SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 21-03-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 8182 1315 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C-023.93
2  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 10001 1425 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02178
3  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 10003 1326 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Ấp Giáp Nước, Vĩnh Trạch, Tp Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
4  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10007 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
5  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  10021 1420 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02842
6  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 10031 1363 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 5  Láng Tròn, Gia Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04252
7  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10034 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73.9  Hưng Thành, Vĩnh lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03083
8  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10045 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
9  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10049 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3347
10  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10053 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c - 05026
11  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 10054 1272 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 12420
12  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10061 1327 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c - 03906
13  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10062 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c - 05203
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10063 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03643
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10064 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 03906
16  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10065 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05203
17  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10066 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03643
18  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 10086 1330 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Long Điền, Đông hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 02665
19  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10087 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Phụng Hiệp, Phụng Hiệp, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 03999
20  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10088 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01472
21  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10092 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 01472
22  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10093 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 01472
23  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10100 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01799
24  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 10112 1218 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
25  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 10114 1186 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  An Phúc, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
26  Công ty TNHH GTS Triệu Long Anh 10115 1392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Long Điền Đông A, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
27  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 10116 1283 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Kinh 4, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
28  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 10117 1389 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 12  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
29  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 10118 1389 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Hồng Dân, Hồng Dân, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
30  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 10119 1377 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
31  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  10125 1165 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-06904
32  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 6556 1142 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Vĩnh Trạch - Tp.Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 028.42
33  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 8178 1299 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 011.41
34  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8183 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-052.03
35  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8189 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Long Hải, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-039.99
36  Cơ sở Lê Đức Trí 8193 1259 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-034.54
37  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 8194 1130 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10  P.1, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 035.80
38  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8196 1264 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Khóm Đầu lộ A, Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-012.54
39  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8760 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-069.04
40  Công ty TNHH Thủy sản Hưng Phúc Ninh Thuận 8764 1365 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-052.04
41  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8765 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Mỹ A, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-052.04
42  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 8769 1137 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-042.52
43  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 8772 1195 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-069.04
44  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 8775 1241 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 035.80
45  Công ty TNHH GTS 79 8780 1313 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 151.7  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-021.78
46  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 9963 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
47  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 9968 1330 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Khóm 5, Phường 2, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
48  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  9975 1430 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Thào Lạng, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02842
49  Cơ sở SX KD GTS Lê Thanh Hải 9983 1203 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 06904
50  Công ty TNHH TĐS 9993 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02765
51  Công ty TNHH TĐS 9994 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02765
52  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 9998 1183 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 156  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
53  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  10015 1275 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03379
54  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10024 1384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04952
55  Công ty TNHH MTV Tôm Giống Kim Cương 10030 1426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   51D - 45826
56  Công ty TNHH GTS Thành Lộc Farm 10033 1280 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 15400
57  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10037 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 000.09
58  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 10039 1155 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04952
59  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10043 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04132
60  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 10047 1221 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C-12420
61  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10055 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35.7  Ấp 6, An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C - 12420
62  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10067 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01787
63  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10068 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01787
64  DNTN SX GTS Long Khương  10073 1331 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-03379
65  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10075 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Bình Đại, Bình Đại , Bến tre , Bến Tre   85C - 000.09
66  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 10094 1185 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Bình Đại, Bình Đại , Bến tre , Bến Tre   79C - 02665
67  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 10108 1287 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 138.6  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03328
68  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 10110 1220 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 033328
69  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10120 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03328
70  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 10123 1229 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 000.09
71  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10124 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 000.09
72  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  10128 1291 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00250
73  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 10129 1375 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 002.50
74  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10138 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00250
75  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8144 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
76  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8165 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-048.19
77  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8167 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 184.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.88
78  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8168 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-053.56
79  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8169 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-053.56
80  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8170 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tân Hưng, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.16
81  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8171 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.16
82  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8172 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.16
83  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8176 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-048.19
84  Công ty TNHH Thủy sản Trường Hải - Ninh Thuận 8190 1416 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 124.20
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8199 1301 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.03
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8200 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.03
87  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8751 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.03
88  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8752 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.6  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.92
89  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8753 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.2  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.92
90  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8756 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  An NHơn, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-017.87
91  Công ty TNHH Tôm giống Bình Phương 8762 1199 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  TT Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
92  Công ty TNHH GTS 999 8770 1138 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.5  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
93  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 8773 1136 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-154.00
94  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8777 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Quới Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
95  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8778 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  TT Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
96  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8785 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.5  Tân xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   51D-458.26
97  Công ty TNHH GTS Việt Post  9972 1281 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   67L - 6174
98  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 9973 1332 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   67L - 6174
99  Công ty TNHH TM DV SX GTS Huy Phú VN 9984 1098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03379
100  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9988 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
101  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9989 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Thuận Thạnh Phú Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
102  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9990 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  An Thuận Thạnh Phú Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
103  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9991 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  An Thuận Thạnh Phú Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
104  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9992 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  An Thuận Thạnh Phú Bến Tre , Bến Tre   85C-00903
105  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 8152 1316 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-010.50
106  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10071 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận , Bình Thuận   85C - 01787
107  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 10002 1326 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.05  Cái Đôi Nhỏ, Cái Đôi Vàm, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
108  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10008 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
109  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10011 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
110  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 10013 1274 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03379
111  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10019 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
112  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 10022 1418 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
113  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10025 1384 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 57  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02178
114  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 10038 1127 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
115  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 10040 1192 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
116  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 10041 1428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
117  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10042 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
118  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 10046 1221 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  79C-04252
119  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 10048 1347 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
120  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 10050 1421 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
121  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10051 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c - 02665
122  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10057 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79.5  Quách Phẩm Bắc, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04252
123  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10058 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Đông Hưng, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04252
124  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 10059 1215 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Tân An Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01606
125  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10078 1388 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
126  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10091 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c - 01472
127  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 6558 1385 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  An Khương - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  79C - 025.65
128  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8147 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.2  Khánh Bình Đông, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  79C-042.52
129  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8156 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 136.5  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-050.16
130  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8157 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 96  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-050.16
131  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8173 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.54
132  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8174 1070 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5  Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.54
133  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8175 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 166.5  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-027.54
134  Công ty TNHH GTS Nam Đại Thành 8180 1410 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.75  Trần Phán, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-111.90
135  Hộ kinh doanh Phan Văn Bình 8186 1239 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 140  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
136  Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Trí 8187 1364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
137  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 9962 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
138  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  9974 1393 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 11190
139  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 9995 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
140  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 9996 1183 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 56.4  Đường Số 3, Khu Tái Định Cư, Cà mau , Cà Mau  85C-04952
141  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 9999 1376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04252
142  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8783 1304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   51D-458.26
143  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8781 1304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 3.9  Cát Lái, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   51D-458.26
144  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8784 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Cát Lái, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai , Đồng Nai   51D-458.26
145  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8188   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 3.9  Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C- 040.13
146  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 8197 1306 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tỉnh , Hà Tĩnh   85C-041.54
147  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10105 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85c - 00639, máy bay
148  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10106 1204 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85c - 00639, máy bay
149  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10005 534 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ấp Lung Lớn, Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01547
150  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10006 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Tổ 2, Ấp Cây Trơm, Lình Quỳnh, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01547
151  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10009 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.6  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85c - 01547
152  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10020 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01547
153  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10035 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55.4  Vĩnh Tiến, U Minh THượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
154  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10052 1337 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79c - 08064
155  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 10083 1184 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Đông Thái, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
156  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  10084 1327 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
157  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10095 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
158  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10096 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
159  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10097 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
160  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 10098 1191 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
161  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 10101 1357 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 03662
162  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10102 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85c - 02442
163  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10103 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85c - 02442
164  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  10121 1362 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02442
165  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 8184 1133 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Đông Hòa, An Mình, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-002.31
166  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8771 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-124.20
167  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8787 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Thúy Liễu, Gò Quao, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-050.60
168  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 9969 1307 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
169  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 9970 1368 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
170  Công ty TNHH tôm giống Việt - Sing Ninh Thuận 9982 1394 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Mỹ Long, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02442
171  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 9985 1183 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 32.4  540 Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04952
172  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10074 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vạn Hưng, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 03991
173  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10082 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Ngọc Diên, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85c - 04556
174  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10077 1388 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C 00250
175  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  10137 1224 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 00250
176  Công ty TNHH Tôm giống Quang Vinh 8768 1403 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   51D-608.48
177  Công ty TNHH MTV GTS Phúc Lợi Phát NT 9978 1424 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Đức tân, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-033.79
178  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10079 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đông Thanh, Quỳnh Lập, Nghệ An , Nghệ An   85c - 00639, máy bay
179  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10080 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Đông Minh, Quỳnh Lập, Nghệ An , Nghệ An   85c - 00639, máy bay
180  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10081 1329 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 93.5  Đông Thanh, Quỳnh Lập, Nghệ An , Nghệ An   85c - 00639, máy bay
181  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8148 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-048.60
182  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8754 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56.5  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-026.27
183  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8755 1344 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.5  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-026.27
184  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 10017 1220 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.4  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03007
185  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  9979 1282 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-03007
186  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 9966 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702, máy bay
187  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8149 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-004.64
188  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8150 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-004.64
189  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8151 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-004.64
190  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6559 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 016.21
191  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6560 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 016.21
192  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6561 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 013.97
193  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6562 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 013.97
194  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6563 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 039.33
195  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  6564 1235 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quãng Trị , Quảng Trị   85C - 039.33
196  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 8179 1301 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 88.4  Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-037.14
197  Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 8192 1342 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 13  Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-043.38
198  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 10000 1376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 02573
199  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 10004 1183 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 42  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
200  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  10010 1296 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.24  Cù lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 01364
201  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 10016 1333 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01787
202  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 10023   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 7  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79c - 14695
203  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10027 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  An Dương Vương, Phường 10, TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 14960
204  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10044 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01413
205  Công ty TNHH SX GTS Lý Sơn Mỹ Việt 10072 1338 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
206  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  10076 1388 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
207  Công ty TNHH SX TM TG Của Miền Trung 10085 1381 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
208  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10089 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Hòa Tú , Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01472
209  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 10090 1350 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01472
210  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 10104 1227 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cù lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
211  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10111 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Ấp Chợ, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
212  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 10122 1184 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 26  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
213  Công ty TNHH SX KD GTS Tôm Xanh 10126 1273 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3437
214  Công ty TNHH Tôm giống Việt Tín Chi nhánh Ninh Thuận 6555 1194 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Ngọc Tố - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 006.01
215  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8145 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Ấp Khu 3, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D-458.26
216  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 8146 1263 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D-458.26
217  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8158 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  TT Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
218  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8160 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 49.5  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
219  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8161 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
220  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8162 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79.5  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
221  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8163 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
222  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8164 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.8  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
223  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8177 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
224  Công ty TNHH GTS Nam Đại Thành 8181 1410 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.75  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-111.90
225  Công ty TNHH PTTS Bình Minh Miền Trung 8191 1342 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  An Ninh, An Lạc Thôn, Kế Sách, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-015.66
226  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 8195 1367 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  số 39, TL 934, TT Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-018.30
227  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8198 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-017.87
228  Công ty TNHH Tôm giống Trí Dũng Ninh Thuận  8761 1411 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D-458.26
229  Công ty TNHH Tôm giống Bình Phương 8763 1199 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D-458.26
230  Công ty TNHH Tôm giống Hiệp Phát Aqua 8774 1241 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 018.30
231  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8779 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Lịch Hội Thượng, Trần,Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   51D-458.26
232  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8782 1304 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 7.7  Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-042.52
233  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 8786 1302 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 88.6  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   65C-070.37
234  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 9964 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 194.4  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01470
235  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 9965 1383 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 144  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04170
236  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 9967 1307 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 11960
237  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  9977 1430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  An Hòa, Gia Hòa, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02178
238  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 9980 1398 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00250
239  Công ty TNHH tôm giống Việt - Sing Ninh Thuận 9981 1394 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.7  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00250
240  Công ty TNHH TĐS 9986 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 77.4  Mỹ Thanh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
241  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 9987 1372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00903
242  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  10029 1356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Gò Công, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-000.09
243  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 10036 1380 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 000.09
244  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 10099 1348 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Tân Điền, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 000.09
245  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  10107 1370 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-03328
246  Công ty TNHH Tôm giống Quang Vinh 8766 1403 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   51D-608.48
247  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10018 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Đồng Long, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C - 04286, máy bay
248  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 10012 1274 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03379
249  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  10014 1275 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh` , Trà Vinh  85C - 03379
250  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  10026 1310 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 15400
251  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  10028 1356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-000.09
252  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 10032 1396 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.6  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 000.09
253  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 10056 1290 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 137.7  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08064
254  Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh 10060 1321 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01787
255  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10069 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01787
256  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 10070 1228 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01787
257  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 10109 1220 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.3  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 033328
258  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 10113 1218 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00250
259  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 10127 1375 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Long Trường, duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 002.50
260  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  10130 1058 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03328
261  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 10131 1149 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.05  Long Hữu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00250
262  Công ty TNHH TĐS 10132 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 002.50
263  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 10133 1359 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Long Toàn, Duyên Hải, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 000.09
264  Công ty TNHH TĐS 10134 1373 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 002.50
265  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 10135 1353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 00250
266  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 10136 1353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 00250
267  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  10139 1349 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00250
268  Công ty TNHH MTV GTS Phú Lộc An 6557 1339 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Kim Hòa - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 111.90
269  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8153 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-020.71
270  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8154 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 73.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-020.71
271  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 8155 1415 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 69  Đôn Xuân, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-020.71
272  Công ty TNHH GTS Hoàng Đại Nam - Trại SX Hòa Thạnh 8185 1317 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C -000.09
273  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8758 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Mã Láng, Ngũ Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-017.87
274  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  8759 1407 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  P.2, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-017.87
275  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  8776 1284 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Đại An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  51D-458.26
276  Công ty TNHH GTS Việt Post  9971 1281 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đôn Châu, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 024.50
277  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na CN Ninh Thuận 9997 1183 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Long Hữu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04952