SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 13-02-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153772 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C- 023.93
2  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1167 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02119
3  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 1195 630 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05742
4  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1280 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01750
5  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1281 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 08064
6  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1282 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 08064
7  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1283 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 08542
8  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1284 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 16159
9  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1285 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 16159
10  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1286 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 16159
11  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 1287 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 057.42
12  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1289 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03519
13  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  1290 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 05742
14  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 1292 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01606
15  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 153767 374 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-036.91
16  Công ty TNHH GTS 79 153768 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 38.5  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-021.19
17  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153771 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.4  Giồng Giữa A, Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 033.21
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153782 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153783 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Khóm Đầu Lộ, P. Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153784 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
21  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153809 488 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 121.22
22  Cơ sở Lê Văn Trà 153823 382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 057.42
23  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153824 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 057.42
24  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153826 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 052.04
25  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 847 656 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  TT Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  86C- 02350
26  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 1126 403 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
27  Công ty TNHH GTS Hoàng Ân 1127 403 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Thạnh Phước, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
28  Công ty TNHH GTS Việt Post  1128 404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 042.50
29  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 1148 396 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 15400
30  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1168 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Đức, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-03789
31  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1186 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03789
32  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1197 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01596
33  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 1244 471 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  An Huy, Thạnh Phú, bén Tre , Bến Tre   79c - 15400
34  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  1273 532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   51C - 30641
35  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1274 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   51C- 30641
36  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153773 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48.6  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 111.90
37  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153792 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 161  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 016.11
38  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153793 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 016.11
39  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153795 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 800  Thới Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 013.16
40  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153827 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 146.3  Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 022.21
41  Công ty TNHH Tôm giống Đại Tiến - Trại giống Đại Tiến 827 620 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02019
42  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  1129 640 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26.1  Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C-04904
43  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1249 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định , Bình Định   85C - 04360
44  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1257 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 04904
45  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 833 571 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
46  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 1125 658 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Phú tân, Phú tân, cà Mau , Cà Mau  85C - 016.06
47  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 1134 630 Tôm sú Dưỡng giống PL 11 (9mm) 75  thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
48  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 1135 630 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
49  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 1137 636 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c - 00603
50  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 1138 636 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c - 00603
51  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 1139 597 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Ấp Giải Phóng, Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
52  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1143 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 04593
53  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1144 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 04593
54  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1145 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 04593
55  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1150 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Hòa mỹ, cái Nước, cà Mau , Cà Mau  85C-02119
56  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 1151 593 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 121  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03789
57  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1152 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 33  Ngọc Chánh, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02799
58  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1153 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02799
59  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1154 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Phong Lạc, Trần Văn Thời, Cà mau , Cà Mau  85C-02119
60  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 1157 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
61  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1158 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 021.78
62  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1159 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 021.78
63  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1160 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 023.64
64  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1161 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 023.64
65  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1162 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 041.54
66  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1163 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 041.54
67  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 1164 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 041.54
68  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1170 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
69  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1171 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3347
70  Công ty TNHH SX TG Quốc Huy Ninh Thuận 1173 634 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02119
71  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 1174 631 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T-3347
72  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1177 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01898
73  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  1179   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 96  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03143
74  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 1180 629 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3128
75  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 1181 582 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 141  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
76  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 1182 582 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 141  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
77  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1185 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03789
78  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1187 409 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03789
79  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1188 409 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03454
80  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 1189 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03454
81  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1190 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03454
82  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1192 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2765
83  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  1193 635 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Năm Căn, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16719
84  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 1199 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
85  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 1200 596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
86  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 1201 585 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 24  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
87  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 1202 585 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
88  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 1203 589 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
89  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 1204 589 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
90  Công ty TNHH Việt Mỹ 1205 527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 131  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
91  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 1209 579 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85C-00250
92  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 1210 579 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01898
93  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 1211 659 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.2  Tân Dân Tân Duyệt Đầm Dơi Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
94  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1212 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-03083
95  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1213 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Năm Căn, Năm Căn, Cà mau , Cà Mau  85C-01980
96  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1214 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
97  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1215 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
98  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 1216 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
99  Công ty TNHH Châu Long 1217 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
100  Công ty TNHH Châu Long 1218 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
101  Công ty TNHH Châu Long 1219 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
102  Công ty TNHH Châu Long 1220 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01726
103  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 1221 344 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85c - 03580
104  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 1222 657 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
105  Công ty TNHH Thủy sản Hải Châu 1223 625 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Phú Quý, Thanh tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  79c - 16274
106  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 1224 624 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Công Điền, Phong Điền, Trần Văn thời, cà Mau , Cà Mau  79C - 16279
107  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 1225 624 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Công Điền, Phong Điền, Trần Văn thời, cà Mau , Cà Mau  79C - 16274
108  Công ty TNHH MTV Hòa Thuận Ninh Thuận 1226 524 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 135  Đất Mũi, Năm Căn,Cà MAu , Cà Mau  79C - 16274
109  Công ty TNHH MTV Hòa Thuận Ninh Thuận 1227 524 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 135  Đất Mũi, Năm Căn,Cà MAu , Cà Mau  79C - 16274
110  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 1229 525 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
111  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 1230 591 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 141  Thanh Tùng, Đầm Dơi, cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
112  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 1231 591 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 141  Năm Căn, TP.Cà Mau, cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
113  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 1232 609 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phú tân, Phú tân, cà Mau , Cà Mau  85C - 016.06
114  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1233 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16274
115  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1235 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16719
116  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1239 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  78c - 09292
117  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 1246 580 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 17  Hàm Rồng, Năm Căn, cà mau , Cà Mau  79C - 16719
118  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 1247 522 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
119  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 1250 539 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01750
120  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 1252 583 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2765
121  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 1254 486 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-00925
122  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 1255 629 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04209
123  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 1256 629 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04209
124  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 1259 438 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 130  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
125  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 1260 594 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
126  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 1261 594 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
127  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 1262 560 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 108  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01566
128  Công ty TNHH GTS Thịnh Phát Hawaii 1263 592 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Ấp Đồng Khởi, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C-03580
129  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 1264 637 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02070
130  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 1265 633 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
131  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 1266 633 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 18  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02070
132  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  1270 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00250
133  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 1271 596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01750
134  Công ty TNHH GTS Trung Tín Aqua 1272 502 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 01750
135  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 1278 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c -16159
136  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153797 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 031.43
137  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153798 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.99
138  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153799 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.99
139  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153813 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 121.22
140  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153814 489 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 93  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 121.22
141  Công ty TNHH BIO TOM 153819 618 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Đất Mới, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 021.19
142  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 153820 650 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 167.19
143  Công ty TNHH GTS Hoàng Đại Nam - Trại SX Hòa Thạnh 153821 651 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
144  Hộ kinh doanh Lê Mai 153822 614 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Giá Rai, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Cà Mau  85C-033.21
145  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 806 656 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
146  Hộ Kinh Doanh Thiên Lộc Ninh Thuận  809 420 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Năm Căn, H. Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 16598
147  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 811 570 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79c-16274
148  Công ty TNHH MTV GTS Thủy Liêm  812 419 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04085
149  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  813 362 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  79C-16598
150  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  814 362 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  79C-16598
151  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  815 362 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  79C-16598
152  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  816 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04085
153  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  817 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04085
154  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  818 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
155  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  819 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
156  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  820 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
157  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  821 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 00601
158  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 822 574 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T 3437
159  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 823 574 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T 3437
160  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 824 574 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T 3437
161  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 825 574 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T 3437
162  Cơ sở sản xuất tôm giống Tùng Thiên 826 574 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hàm Rồng, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C- 04085
163  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 828 576 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tân Hưng - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 04085
164  Hộ kinh doanh Nguyễn Quân  829 316 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01969
165  Công ty TNHH SX GTS Bảo Tín 830 319 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04085
166  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 831 571 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
167  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 832 571 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.19
168  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  834 577 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85c- 03789
169  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  835 577 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  TT Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85c- 03789
170  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 836 655 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 01190
171  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 837 655 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 01190
172  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 838 655 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 01190
173  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  839 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
174  Cơ sở sản xuất tôm giống Ngọc Lam 840 621 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01969
175  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  841 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02974
176  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  842 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02974
177  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  843 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02974
178  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  844 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 02974
179  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  845 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
180  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  846 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
181  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153810 488 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  An Bình, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 151.13
182  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153811 378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 151.13
183  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  1130 406 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 64  Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00534, máy bay
184  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  1291 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808, máy bay
185  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 1140 623 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 105.6  540, Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   68C - 00766
186  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1172 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   77C-06048
187  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 1175 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Vĩnh Tiến, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00009
188  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 1183 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00009
189  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  1191 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00009
190  Công ty TNHH MTV Hòa Thuận Ninh Thuận 1228 524 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  P.Đông Hồ, TX.hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 15945
191  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1234 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  An phú, Giang Thanh, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 15945
192  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1236 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 15945
193  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1237 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 15945
194  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  1238 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Kiên Giang   79C - 16159
195  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 1248 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.9  Thạnh Yên, U Minh THượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00009
196  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  1269 578 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 000.09
197  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153815 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   65C- 070.37
198  Công ty TNHH GTS Tân Thành Long 810 64 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Tiến - Vĩnh Thuận - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00009
199  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1288 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 04556
200  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153777 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144  Vạn Khánh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 022.21
201  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153778 544 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 144  Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 048.60
202  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 153796 521 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Ninh Lộc, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   51C- 955.92
203  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153808 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 006.90
204  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 1149 555 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.65  Nhật Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 00856
205  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1155 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59.85  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00856
206  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1275 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   51C - 30641
207  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153780 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71  Phước Đông, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 023.03
208  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153781 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 023.03
209  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 1251 638 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Kim Chung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C - 10234
210  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1124 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú yên , Phú Yên   85C - 045.56
211  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153794 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1600  Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 011.41
212  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 1165 386 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04360
213  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153800 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 026.27
214  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153801 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 026.27
215  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153802 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.1  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 026.27
216  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153803 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.2  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 026.27
217  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153804 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.6  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C- 026.27
218  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153805 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.7  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 049.29
219  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 1253 507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Tịnh Khê, Sopwn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85T - 2289
220  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153806 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.7  Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 049.29
221  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153807 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.1  Tịnh Khê, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 049.29
222  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1258 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04904
223  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  1267 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04904
224  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  1131 662 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.3  Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01807
225  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  1132 662 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01807
226  Công ty TNHH Vĩnh Thuận Ninh Thuận  1133 662 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.9  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01807
227  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 1141 623 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 38.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00856
228  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  1156 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.5  Hòa Tú, Mỹ xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
229  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1166 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
230  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 1176 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58.5  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03892
231  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 1178 646 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01596
232  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 1184 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01544
233  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1196   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.48  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Sóc Trăng   85C - 01726
234  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  1198 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.32  Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
235  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  1207 484 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 46  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
236  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  1208 556 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-16719
237  Công ty TNHH TĐS 1240 643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.3  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
238  Công ty TNHH TĐS 1241 643 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
239  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 1242 659 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.25  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
240  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 1243 588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
241  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 1245 471 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12122
242  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  1277 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Phúc, Vĩnh châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03892
243  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  1279 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02119
244  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153769 519 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11.5  Hòa Phuông, Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 033.21
245  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 153770 520 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.3  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 033.21
246  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153775 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 111.90
247  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153776 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.4  Khóm 1, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 111.90
248  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153786 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
249  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153787 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
250  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153788 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
251  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153789 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
252  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153790 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 53  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
253  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153791 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 050.16
254  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 153818 511 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-167.19
255  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 808 656 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thanhj, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   86C- 03769
256  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153774 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.2  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C- 111.90
257  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153779 616 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 024.93
258  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153817 456 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 009.25
259  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  1136 393 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04387
260  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 1142 623 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 165.6  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00856
261  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 1146 641 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 15400
262  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  1147 600 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-15400
263  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 1169 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cầu Ngang, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C-03789
264  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 1194 394 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Đôn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 15400
265  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  1206 556 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-15400
266  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  1268 663 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Lồ Ồ, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 03893
267  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 1276 426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44.15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  51C - 30641
268  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153785 654 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 183  Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 018.17
269  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153812 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 151.13