SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 11-02-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153690 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Bình Phú, Châu Phú, An Giang , An Giang   65C- 070.37
2  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 148630 418 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  An Thạnh Đông - Vĩnh Trạch - Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 091.40
3  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 148631 418 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Long Điền Đông - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 041.54
4  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153655 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
5  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153656 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
6  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153657 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
7  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153658 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
8  Công ty TNHH GTS 79 153682 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 131.8  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-042.90
9  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153695 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 79.6  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 042.87
10  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153696 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang , Bạc Liêu  65c- 070.37
11  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 153699 510 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 017.99
12  Cơ sở Lê Văn Trà 153700 382 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 053.59
13  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153705 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 052.79
14  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153706 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Láng Tròn, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 165.84
15  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 532 496 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01413
16  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 552 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03789
17  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 553 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 87.6  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03789
18  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 554 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 144  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00856
19  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 581 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Hưng Thành, Vĩnh lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01413
20  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 601 499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48  Vĩnh Trạch, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 008.27
21  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  638 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Phú Hòa, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-16255
22  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 643   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Khóm Kinh Tế, P. Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00898
23  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  662 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04500
24  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 676 493 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 09140
25  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 684 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Phụng Hiệp, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c - 01898
26  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 693 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.9  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
27  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 697 426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.6  Phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
28  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 700 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-05359
29  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 703 434 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Lợi, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 041.54
30  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 705 435 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Long Điền , Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 041.54
31  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  707 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 11967
32  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  708 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 11967
33  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  709 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 11967
34  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  710 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
35  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  711 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
36  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  712 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04015
37  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 714 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01606
38  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148649 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  TT Thạnh Phú - Thạnh Phú - Bến Tre , Bến Tre   68C - 079.96
39  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153642 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.3  Ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 127.65
40  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153643 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  TT Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 127.65
41  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153648 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 051.16
42  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153649 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
43  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153650 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 116  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
44  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153651 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 013.16
45  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153652 547 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 122  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 013.16
46  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153663 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 051.16
47  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153664 380 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85LD- 00007
48  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153692 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   79C- 168.05
49  Công ty TNHH GTS Việt Post  534 404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   67L-6174
50  Công ty TNHH GTS Việt Post  535 404 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   67L-6174
51  Công ty TNHH GTS Nguyễn Hoàng 540 552 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02446
52  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 558 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.2  An Thuận Thạnh Phú Bến Tre , Bến Tre   79C-12765
53  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  560 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-00856
54  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 585 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Mỹ An, Thạnh Phú , Bến Tre , Bến Tre   85C - 02559
55  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 586 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.5  Vang Quới Đông Bình Đại Bến Tre , Bến Tre   85C - 02559
56  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 587 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.3  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
57  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  592 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C-04915
58  Công ty TNHH GTS Hoàng Khải Ninh Thuận 620 598 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 090.25
59  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 621 394 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Phú Long, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 090.25
60  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 628 426 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
61  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 633 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.5  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
62  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  637 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
63  Công ty CP SX GTS CPF CN Ninh Thuận 648 400 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
64  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  650   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
65  Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh 651 501 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Định trung, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   85C - 01787
66  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 655 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, bến Tre , Bến Tre   85C - 01787
67  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 656 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01787
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  665 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 09025
69  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 685 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.12
70  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 686 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Thạnh Phong, Thanh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.12
71  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 689 285 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Giồng Trôm, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 046.64
72  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 704 434 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C - 079.96
73  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 713 345 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  An Thạnh, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   85C - 04904
74  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 153653 458 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD- 014.18
75  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148633 318 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Lâm Hải - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
76  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148634 573 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
77  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 148635 571 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
78  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  148636 577 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  TT Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 045.00
79  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 148637 315 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
80  Hộ kinh doanh Mai Quốc Hùng 148638 315 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân - Cà Mau - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.91
81  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148639 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
82  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148640 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
83  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148641 572 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
84  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  148642 362 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Rạch Gốc - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
85  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  148643 362 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Rạch Gốc - Cái Nước - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
86  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 153646 422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 000.85
87  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 153647 364 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
88  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153681 366 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.68
89  Công ty TNHH GTS 79 153683 490 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6.1  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-021.19
90  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 153684 509 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 016.81
91  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 153685 372 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
92  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 153698 517 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
93  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 536 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 91.2  Đường Số 3, Khu Tái định cư, Cà Mau , Cà Mau  85C-02842
94  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 542 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.85  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85c-00827
95  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 546 523 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
96  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  547 484 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
97  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 549 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c-01904
98  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  550 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
99  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 556 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.4  Ấp 1 tắc Vân Tp. Cà Mau Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
100  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  559 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01899
101  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  564 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà mau , Cà Mau  85C-02279
102  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  568 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
103  Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh 575   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 21.6  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
104  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  578 600 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Hội An Trần Văn Thời Cà Mau , Cà Mau  79C-04500
105  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 580 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Kênh 17 Ngọc Hiển Cà mau , Cà Mau  85C - 01413
106  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 597 579 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 018.98
107  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 598 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-018.98
108  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  599 587 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
109  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  600 611 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
110  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 607 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 021.19
111  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 608 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 021.19
112  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  616 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60.5  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 008.27
113  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 624 353 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  TT. U Minh, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
114  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 625 582 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
115  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 641 561 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 12.6  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01413
116  Công ty TNHH GTS Trung Tín Aqua 642 502 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
117  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 645 477 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
118  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 646 500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.1  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
119  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 647 352 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
120  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  649 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
121  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 654 385 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79c - 04500
122  Công ty TNHH SX GTS Rồng Vàng 9999 657 525 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Viên An Đông, Ngọc Hiển, cà Mau , Cà Mau  85C - 02237
123  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 660 434 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Trần Văn Thời, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
124  Công ty TNHH TM & SX Tôm giống Đức Thành CPK 661 595 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c - 04500
125  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  663 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 04500
126  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  664 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16255
127  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  667 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 25  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79c - 04500
128  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  668 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16255
129  Công ty TNHH Châu Long 671 586 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 61  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01413
130  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 672 483 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16255
131  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 673 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  cái Nước, cái nước, cà Mau , Cà Mau  85C - 01413
132  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 674 596 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
133  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 675 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Đầm Cùng, Cái Nước, cà Mau , Cà Mau  85c - 01413
134  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 677 539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Viên An, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85c - 01413
135  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 678 474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  cái Nước, cái nước, cà Mau , Cà Mau  85c - 01413
136  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  691 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Tắc vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02232
137  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  701   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  Phú tân, Phú tân, cà Mau , Cà Mau  85C-014.13
138  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153688 379 Tôm sú Ương giống Naupliius 400  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   85C- 042.87
139  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  614   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Đường 03/02, P.Hưng Lợi, Ninh Kiêu, Tp.Cân Thơ , Cần Thơ   85C - 006.03
140  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  590 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Phước An, Nhơn Trạch Đồng Nai , Đồng Nai   85C-04915
141  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 622 394 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C - 084.19
142  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 153639 374 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C - 027.54
143  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 153704 615 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng , Hải Phòng   79C- 093.42
144  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 680 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Tân Thành, Dương Kinh, hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639 (máy bay)
145  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 682 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 75  Tân Thành, Dương Kinh, hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00639 (máy bay)
146  Công ty TNHH GTS Tân Thành Long 148632 550 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Tiến - Vĩnh Thuận - Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.46
147  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153641 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64.8  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 159.52
148  Công ty TNHH MTV GTS Siêu Việt Ninh Thuận 153687 414 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 050.60
149  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153689 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Phước B, Gò Quao, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 050.60
150  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153697 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 050.60
151  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 537 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  540, Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02842
152  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 538 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 92.4  540, Lâm Quang Ky, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02842
153  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 582 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Vĩnh Tiến, U Minh THượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02454
154  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 609 584 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 159.52
155  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  617 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.46
156  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  619 494 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.54
157  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  640 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
158  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  644   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Vĩnh Đông 2, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-13898
159  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 669 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02454
160  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 695 499 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02454
161  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  696 532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02454
162  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 702 493 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.54
163  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  706 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79c - 15952
164  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153703 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.2  Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85T- 3630
165  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  571 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Đầm Môn Vạn Thạnh Vạn Ninh Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-04387
166  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 653 610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Dơi lầu, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01413
167  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 687 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.2  Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 040.12
168  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 567 438 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 69  Nam Tiến, Nam Trực, Nam Định , Nam Định   85C-00808, máy bay
169  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153672 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  An Hiệp, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
170  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153673 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  An Hiệp, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
171  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153674 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
172  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153675 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
173  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153676 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
174  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153677 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
175  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153678 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 002.92
176  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153701 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.3  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3604
177  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153702 491 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 006.90
178  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153667 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.5  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 017.19
179  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153668 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 017.19
180  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153669 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.4  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 017.19
181  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  565 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.3  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
182  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153670 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 017.19
183  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 153671 376 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.8  Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 017.19
184  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 545   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-00913
185  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  615 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.6  Phổ Ninh, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 043.60
186  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  570 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03991
187  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  589 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03991
188  Công ty TNHH ĐT GTS Tân Tín  148629 569 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  TT Trần Đề - Trần Đề - Sóc Tẳng , Sóc Trăng   79C - 127.65
189  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148648 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Mỹ Xuyên - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 127.65
190  Công ty TNHH MTV Mỹ Việt Phú Thọ 153640 575 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Khóm Đai Rụng, Phường 2, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 039.87
191  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153665 380 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85LD- 00007
192  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153679 456 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 00085
193  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153694 489 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 19  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 168.05
194  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 533 496 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02026
195  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 539 597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.25  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02070
196  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  541 391 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 98.1  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
197  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 543 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 195  Cù Lao Dung, Cùa Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03580
198  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 544 433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 171.6  Cù Lao Dung, Cùa Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03934
199  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 548 467 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01544
200  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 551 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 85.2  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03789
201  Công ty TNHH Tôm giống Số 1 Vi Na Chi nhánh Ninh Thuận 555 503 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 34.8  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00856
202  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  562 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.65  Lịch Hội Thượng, Trần Đề Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
203  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  563 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
204  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  566 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03379
205  Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh 574   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 54  P1, Tx Vĩnh Châu Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02001
206  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  576 120 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  An Nghiệp An Thạnh 3, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-12765
207  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 579 540 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140  An Thạnh 1 Cù Lao Dung Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02237
208  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 583 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.6  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
209  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 584 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.6  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
210  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 595 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.78
211  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 596 428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 88  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.78
212  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  603 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 021.78
213  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  604 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 033.79
214  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  605 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  An Thạnh, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.26
215  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 606 507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.26
216  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  610 392 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.26
217  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 611 504 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 020.26
218  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 612 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 009.25
219  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 613 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.4  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 009.25
220  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  618   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 017.87
221  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  639 605 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-12765
222  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  658 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01787
223  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  659 405 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  Ngã 4, vĩnh Hiệp, vĩnh châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 017.87
224  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 694 480 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00827
225  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 698 602 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62  Trần Đề, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02026
226  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  153666 380 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85LD- 00007
227  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  561 599 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Phú Thạnh Tân Phú ĐÔng Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00856
228  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 572 271 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Phú Tân, tân phú đông tiền giang , Tiền Giang   85C-00856
229  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 573 271 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.15  Phú Thạnh Tân Phú ĐÔng Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00856
230  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 588 608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Phú Đông tân Phú Đông Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04012
231  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  591 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Phú Tân, tân phú đông tiền giang , Tiền Giang   85C-04915
232  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 692 474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Bình Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04012
233  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153691 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Tân Điền, Lý Nhơn, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C- 168.05
234  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 531 558 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-04995
235  Cơ sở sản xuất giống thủy sản Lương Vân 593   Ốc hương  Nuôi thương phẩm 2-3mm 300  Khu 1, Hào Võ, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C-02738
236  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  666 590 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Bình Khánh, Cần Giờ, TP.HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 09025
237  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 699 554 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Bình Chánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C-12765
238  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 681 387 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thụy hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C - 00639 (máy bay)
239  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 683 408 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Thụy hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C - 00639 (máy bay)
240  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 679 495 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 63  TT Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C - 00639 (máy bay)
241  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148644 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
242  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148645 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
243  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148646 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
244  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148647 417 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 138.98
245  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 153644 543 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 37.5  Vàm Bến Tranh, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 127.65
246  Công ty TNHH Grow Health - Chi nhánh Ninh Thuận 153645 374 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 168.05
247  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153659 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 018.07
248  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153660 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 018.07
249  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153661 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Vĩnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 018.07
250  Cty Cổ phần chăn nuôi CP.VN CN 1 Tại Ninh Thuận 153662 548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 018.07
251  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  153680 456 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Phương 6, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 00085
252  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 153686 521 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Khóm 5, Phường 3, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 168.05
253  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 153693 378 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 168.05
254  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 557 468 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.7  Long Hữu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-12765
255  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  577 120 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Cồn Trứng Trường Long Hòa Duyên Hải Trà Vinh , Trà Vinh  79C-12765
256  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  594 530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04915
257  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  602 427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 022.37
258  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 623 508 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 127.65
259  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 626 346 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-040.12
260  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 627 601 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 040.12
261  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 629 429 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Ấp Cồn Cù, Đông Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 040.12
262  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 630 401 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Kim Sơn, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 040.12
263  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 632 536 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04012
264  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 634 470 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Hiệp Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04012
265  Công ty TNHH SX GTS Nam Trung Phát 635 507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04012
266  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  636 469 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04012
267  Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Đức Thịnh 652 501 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01787
268  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 670 604 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02779
269  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  688 462 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 042.12
270  Công ty TNHH TM-DV&SX GTS Best Choice 690 285 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 046.64
271  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 631 431 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 1.2  Mỹ Anh, Mang Tít, Vĩnh Long , Vĩnh Long   85C-04012