SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 13-01-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149719 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 16  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 2765
2  Công ty TNHH GTS 79 149727 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 127.5  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-016.18
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149729 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-070.67
4  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149742 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 35  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 070.67
5  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150460 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Hưng Thành, Vĩnh lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2765
6  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150477 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.5  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-09442
7  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150499 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.12  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 11967
8  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 150502 116 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01055
9  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150506 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Phường 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
10  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150522   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, P. Nhà Mát, TP> Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
11  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149696 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-023.03
12  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149697 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-023.03
13  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149698 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-023.03
14  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149699 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149700 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 122  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-044.23
16  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149701 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-046.49
17  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149702 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 113  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-046.49
18  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149703 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 83  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-046.49
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149704 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-046.49
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149705 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.11
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149706 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.11
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149707 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-016.11
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149708 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-048.19
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149709 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 113  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-048.19
25  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150416 6444 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.5  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03789
26  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150420 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 117  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
27  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150432 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.9  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02842
28  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 150434 97 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 199.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01483
29  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 150437 73 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thừa Đức, Thừa Thạnh, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
30  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150443 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.4  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04212
31  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150482 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01413
32  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150500 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01055
33  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150511 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-01726
34  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150514 136 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
35  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150516 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04250
36  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150520 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
37  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150521 39 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59.4  vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
38  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150528   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.2  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
39  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 150531 72 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04250
40  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148429 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C- 13447
41  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148430 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 01904
42  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148433 6349 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C -01904
43  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  148434 6348 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  P 7, Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
44  CS Lê Văn Vũ 149710 6394 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.04
45  HKD Lê Trọng Lịch 149713 6395 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
46  Cơ sở SX GTS Đạt Thành Phát 149714 6393 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
47  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 149718 6396 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
48  CS Nguyễn Hữu Thanh 149723 112 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
49  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149731 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 59  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
50  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149732 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
51  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149733 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
52  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149734 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Lợi An, Trần Văn Thời, Cà Mau , Cà Mau  79C-070.67
53  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  149738 29 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Tân Duyệt, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.99
54  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150426 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
55  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150436 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
56  Công ty TNHH SX GTS Nam Phong Ninh Thuận 150447 140 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  79C- 11967
57  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 150452 130 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà mau , Cà Mau  85C - 01699
58  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150453 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 16584
59  Công ty TNHH ĐT GTS Nam Việt VN 150456 36 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Vàm Đình, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01699
60  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 150469 106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03939
61  Công ty TNHH Châu Long 150471 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
62  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150472 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01699
63  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 150491 90 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55.93  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01690
64  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150492 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
65  Công ty TNHH GTS Thành Lộc Phát Ninh Thuận 150493 132 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01690
66  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149730 28 Tôm sú Ương giống Naupliius 190  329/10 Hoàng Quốc Việt, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   79C-070.67
67  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149721 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Khóm An Tài, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85T- 2765
68  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 150451 94 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Bình Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  79C - 02573
69  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 149743 6396 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 90  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   79C- 156.38
70  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150523 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44  Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng , Hải Phòng   85c-00808 Máy bay
71  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148431 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  An Biên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 00231
72  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149722 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 023.93
73  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149741 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 050.60
74  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 150418 6399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.2  Thổ sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   79C -15952
75  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150450 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 15952
76  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150454 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
77  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150455 60 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
78  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150467 13 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01726
79  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150468 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01726
80  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150470 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00231
81  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150478 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00231
82  Công ty TNHH GTS Âu Việt - Ninh Thuận 150480 103 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
83  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150494 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00827
84  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 150871 113 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Đông Hồ, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 035.07
85  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  149739 29 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tuần Lễ, Tư Bông, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 008.72
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150856 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36.3  Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   79C- 168.84
87  Công ty TNHH GTS Tân Thành Long 148428 64 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc,Long An , Long An   85C - 02728
88  Công ty TNHH GTS 79 149728 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24.2  Bầu Dài, Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-028.42
89  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149740 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85T- 33.26
90  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 150412 129 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Long Hựu Tây, Cẩn Đước, Long An , Long An   85C-049.52
91  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 150413 129 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-033.79
92  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150417 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 147  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02482
93  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150440 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-04212
94  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  150449 120 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Phú Thạnh, Long Phụng, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 03842
95  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150464 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 02559
96  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150465 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 02559
97  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 150481 124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tân Chánh, Cần Đước, Long AN , Long An   85C - 01413
98  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150484 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-01413
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150490 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Thạnh Trung, Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-01413
100  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 150510 37 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tân Tập, Mộc Hóa, Long An , Long An   85C - 04250
101  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 150519 39 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C-04250
102  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150423 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   79C - 10702, máy bay
103  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150870 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 169.2  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   79C- 026.27
104  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150466 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Quỳnh Dị, Hoàng Mai, Nghệ An , Nghệ An   79C - 09343, máy bay
105  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150524 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74  Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00.639, máy bay
106  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150525 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.7  Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00.639, máy bay
107  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150857 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.2  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
108  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150858 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
109  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150859 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  An Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
110  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150860 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ an , Nghệ An   85T- 3604
111  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150861 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.6  An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ an , Nghệ An   85T- 3604
112  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150862 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
113  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150863 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
114  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150864 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
115  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150865 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.6  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
116  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150866 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
117  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150867 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3604
118  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149744 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C- 014.75
119  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149745 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C- 014.75
120  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149746 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   63C- 014.75
121  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149747 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
122  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149748 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
123  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149749 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 017.19
124  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149750 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 017.19
125  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150851 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 017.19
126  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150852 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 037.14
127  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150853 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 037.14
128  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150854 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 049.29
129  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150855 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 049.29
130  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150427 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.5  Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04360
131  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150428 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04360
132  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150429 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04360
133  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150430 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 3.5  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04360
134  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150431 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.35  Cẩm Thanh , Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85T - 2289
135  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150461 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.8  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00913
136  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150474 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00603
137  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150526 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Tam Phú, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-00.913
138  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150425 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bắc Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808, máy bay
139  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150485 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
140  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150486 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
141  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150487 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
142  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150488 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
143  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150489 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C - 06048
144  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150501 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   77C-06048
145  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149712 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.91
146  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 149724 6351 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 20  167A, Trà Canh A2, Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-049.52
147  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  149737 29 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 010.55
148  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150414 6444 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 160.2  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01621
149  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150421 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.52  Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
150  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150422 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.5  Cù lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01413
151  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150424 6397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.75  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01413
152  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150433 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49.35  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
153  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 150438 41 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01055
154  Công ty TNHH TĐS 150439 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 140.4  Mỹ Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04212
155  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150444 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12765
156  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150445 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12765
157  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150446 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Đại Ân 1, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12765
158  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  150448 117 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Lợi An, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 12765
159  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150458 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03379
160  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150462 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 127.8  Nhu Gia, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
161  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150463 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 121.5  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02559
162  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150473 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
163  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 150483   Cá chẽm Dưỡng giống 5-6cm 6.84  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   64C - 06426
164  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150495 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02485
165  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150496 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02485
166  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150497   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02485
167  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150503 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
168  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 150504 126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
169  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150505 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
170  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150507 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02454
171  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150508 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-2765
172  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150509 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Phường 6, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
173  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150513 6397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99.8  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02454
174  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150515 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5.4  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02454
175  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150527 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 47.2  An Thạnh , Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02454
176  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150441 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.4  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04212
177  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150442 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04212
178  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150476 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04952
179  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150479 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phường 5, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-01413
180  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 148432 63 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Long Thới, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 0584
181  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149711 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C- 036.91
182  Công ty TNHH GTS 79 149725 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.4  Ấp Bình An, Bình Khánh, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-028.42
183  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 150530 6399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 66  Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   51C - 24068
184  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150868 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Hải Hòa, tĩnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85T- 3604
185  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 150869 152 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 143.8  Hòa Lộc, Hậu lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C- 026.27
186  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149715 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.1  Vĩnh Phú, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
187  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149716 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.5  Vinh Hưng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
188  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149717 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Vĩnh Xuân, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C- 026.27
189  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148424 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01397
190  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148425 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01397
191  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148426 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01397
192  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148427 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 03933
193  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149720 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.4  Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85T- 2765
194  Công ty TNHH GTS 79 149726 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 99.4  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-028.42
195  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149735 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.6  Khúc Ngay, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-070.67
196  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149736 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-070.67
197  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150415 6444 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.6  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03789
198  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150419 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.75  Mỹ Long, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
199  Công ty TNHH MTV GTS Phúc Lợi Phát NT 150435 6372 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25  Dàm Tân, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02842
200  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150457 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C - 03379
201  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150459 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  83C - 04086
202  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150475 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04952
203  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 150498 125 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04812
204  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150512 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
205  Công ty TNHH TĐS 150517 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
206  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150518 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Duyên hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04250
207  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150529 181 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150.3  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 016.21