SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 12-01-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149625 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 4.5  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-052.50
2  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 149628 52 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Khóm 8 - Phường 5 - tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  67L6174
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149649 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 22  Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-042.52
4  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 149657 113 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 017.50
5  Công ty TNHH GTS 79 149660 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77.5  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-121.39
6  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150268 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Gành Hào, Đông Hải, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02119
7  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150329 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Hưng Thành, vĩnh lợi, bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
8  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150330 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  rạch Thăng, Vĩnh trạch, Bac Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
9  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150345 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3103
10  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 150369 6320 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.3  Ấp Gia Hội, Hưng Thành, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01547
11  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 150370 6320 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.75  ẤP Thào Lạng, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01547
12  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150371 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Phường 3, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01547
13  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 150405 101 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.6  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04252
14  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149620 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 43.2  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-052.50
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149652 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 104  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.88
16  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149653 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 102  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.88
17  Công ty TNHH MTV Đại Dương Ninh Thuận ( C.S 1) 149654 99 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-004.67
18  Công ty TNHH GTS Việt Post  150253 21 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02026
19  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150259 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Định Trung, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   85C - 04593
20  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150270 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.15  An Đức, ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02710
21  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150285 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-009.03
22  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150286 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.8  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-009.03
23  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150287 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-009.03
24  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150289 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-009.03
25  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150294 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-027.79
26  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150295 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-009.25
27  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150299 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.05
28  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150303 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.05
29  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150304 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-051.05
30  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150338 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 112.5  Đại Hòa Lộc, Bình Đại, bến Tre , Bến Tre   85C - 02026
31  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150339 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02026
32  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 150353 6432 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02442
33  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 150354 6432 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02442
34  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150356 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 0.005  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02710
35  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150360 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-02710
36  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150361 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-08077
37  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150362 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  An Thuận, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-08077
38  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150381 13 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85c - 00250
39  Công ty TNHH GTS Âu Việt - Ninh Thuận 150391 103 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85T-3637
40  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  150393 93 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02026
41  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150394 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02799
42  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150395 6344 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91  Bình Thạnh, Bình Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-02799
43  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150402 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00250
44  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 150406 124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02026
45  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150408 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02442
46  Công ty TNHH SX GTS Châu Mỹ Ninh Hải 150293 6285 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-004.20
47  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 150312 72 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 015.66
48  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150341 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Sơn mỹ, hàm Tân, bình thuận , Bình Thuận   86C - 09851
49  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148412 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
50  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148413 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Xã Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
51  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148414 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01898
52  Cơ sở SX GTS An Phát (CS 1) 148416 95 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01898
53  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  148417 6349 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C -00601
54  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148418 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
55  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  148419 6346 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03083
56  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 148420 6345 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03688
57  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148421 6386 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02710
58  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 148422 6321 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Cái Nước, H. Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79c- 11960
59  Cơ sở SX GTS An Phát (CS 1) 148423 95 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Cái Nước, H. Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 02573
60  CS Lê Văn Vũ 149623 6230 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
61  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149626 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 43.2  Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C-052.50
62  Cơ sở SX GTS Đạt Thành Phát 149632 6393 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-018.98
63  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 149633 6297 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 016.81
64  HKD Lê Trọng Lịch 149634 6395 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 034.51
65  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149637 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84  Lương Thế Trân, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3347
66  Công ty TNHH Sản xuất Giống Trọng Tâm 149640 66 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 119.60
67  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149642 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.60
68  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149646 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.6  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.60
69  Công ty TNHH MTV Đại Dương Ninh Thuận ( C.S 1) 149655 99 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 130  Hưng Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
70  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 149656 6396 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
71  Công ty TNHH GTS 79 149661 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 26.8  Phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-021.19
72  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 150255 6399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.8  Lương Thế Trân, Cái nước, cà Mau , Cà Mau  79C - 11960
73  Công ty TNHH GTS Gia Thịnh - Ninh Thuận  150258 117 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Lợi An, Trần Văn thời, Cà mau , Cà Mau  79C - 11960
74  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 150274 137 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  hàng Vịnh, Năm Căn, cà mau , Cà Mau  79C - 11960
75  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  150276 6303 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Đầm Dơi, Đầm Dơi, cà MAu , Cà Mau  85T - 3125
76  Công ty TNHH ĐT GTS Nam Việt VN 150278 36 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 94.5  Khóm 2, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
77  Công ty TNHH ĐT GTS Nam Việt VN 150279 36 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59.5  Vàm Đình, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02817
78  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 150280 138 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
79  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150281 13 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
80  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 150282 135 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 45  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
81  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 150283 70 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Tân Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
82  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 150301 6437 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Phủ Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
83  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150302 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62.1  Tam Giang, Ngọc hiển, cà MAu , Cà Mau  85T - 3125
84  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 150307 139 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 14  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.60
85  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150308 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-12420
86  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150309 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-021.19
87  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150315 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-021.19
88  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150316 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.60
89  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150317 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-119.60
90  Công ty TNHH Việt Mỹ 150318 82 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
91  Công ty TNHH giống thủy sản HAWAII RED 150319 130 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Viên An, Ngọc HiểN ,Cà Mau , Cà Mau  85t-3125
92  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 150320 124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Viên An, Ngọc HiểN ,Cà Mau , Cà Mau  85T-33355
93  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 150321 84 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 65  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T-3437
94  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150322 134 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-021.19
95  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150323 134 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-021.19
96  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 150324 104 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Ấp 6, Tân thành, Tp.Cà Mau, Cà mau , Cà Mau  85C-021.19
97  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 150326 132 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 131  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01472
98  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 150327 54 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3125
99  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150328 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Việt Thắng, Phú Tân, cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
100  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150342 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
101  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150344 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  cái nước, cái nước, cà mau , Cà Mau  85T - 3103
102  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150346 131 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  cái nước, cái nước, cà mau , Cà Mau  85T - 3103
103  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150348 6344 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Phú tân, Phú tân, cà Mau , Cà Mau  85T - 3103
104  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150349 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 12420
105  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 150351 143 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85t-3125
106  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 150352 80 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
107  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150358 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-021.19
108  Công ty TNHH Châu Long 150363 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
109  Công ty TNHH Châu Long 150364 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00085
110  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150365 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
111  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150366 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Cà Mau  85T-3355
112  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  150367 42 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
113  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150368 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Hòa Thành, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-3355
114  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150377 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 12420
115  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 150380 107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85c - 01898
116  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 150382 106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tắc Vân, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
117  Công ty TNHH SX GTS Đại Hưng Thuận 150272   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Mỹ khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   85C - 00009
118  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150296 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   77C - 06048
119  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150261   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 700  Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 06300 (máy bay)
120  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148415 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  An Biên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
121  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149647 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  TT Thứ 3, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   65C-070.37
122  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 149658 6353 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Kiên Giang   79C-145.59
123  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 150331 148 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Đông Thành, Đông Thái, An Biên kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
124  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150333 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126  Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02493
125  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150343 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126  Ba Hòn, Kiên Lương, kiên GiaNG , Kiên Giang   85c - 02493
126  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150350 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
127  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150374 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
128  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150375 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
129  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150376 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
130  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150378 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
131  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150379 60 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 14559
132  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150403 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
133  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149689 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Ba ngòi - cam Rang - Khánh hòa , Khánh Hòa   79C-16884
134  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149636 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Phước Lại, Cần Giuộc, Long An , Long An   85T-3347
135  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149641 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Ấp Bình Thạnh 1, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-151.13
136  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149644 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C-151.13
137  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149645 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   79C-151.13
138  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149648 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C-151.13
139  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149627 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   95C- 009.98
140  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149679 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T-3604
141  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149680 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  An Hiệp, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85T-3604
142  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149681 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên` , Phú Yên   63C-014.75
143  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149682 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên` , Phú Yên   63C-014.75
144  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149683 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên` , Phú Yên   85C-016.03
145  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149684 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-016.03
146  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149685 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-168.84
147  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149687 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-168.84
148  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149688 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C-168.84
149  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149692 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Tâm - Đông Hòa - Phú Yên , Phú Yên   79C-02627
150  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149693 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-006.90
151  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149694 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-006.90
152  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149695 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-006.90
153  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 150372 10 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 117  Tuy An, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-04684
154  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149621 3 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33.8  Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   95C- 009.98
155  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149651 115 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 134  Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   92C- 064.74
156  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149662 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.7  Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
157  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149663 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2.3  Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
158  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149664 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2.1  Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
159  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149665 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.8  Bình Dương, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
160  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149666 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.6  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
161  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149667 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2.1  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
162  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149668 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 2  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
163  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149669 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.2  Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-002.92
164  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149670 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36.3  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-037.14
165  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149671 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.7  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-037.14
166  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149672 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-037.14
167  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149673 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-017.19
168  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149674 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-017.19
169  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149675 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-017.19
170  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150297 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   77C - 06048
171  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150313 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-009.13
172  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150332 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.5  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00913
173  Công ty TNHH đầu tư thủy sản Tong Wei - Farm 150347 18 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  An Sơn, Tam kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 03007
174  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150409 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08(máy bay)
175  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150410 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08(máy bay)
176  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149676 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.19
177  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149677 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.19
178  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149678 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.19
179  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150264 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Nghĩa Phú, Quảng Ngaĩ, quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 04086
180  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150265 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54.6  Bình Dương, Bình Dương, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 04086
181  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150266 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.8  Bình Chánh, Bình Chánh, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 04086
182  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150400 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Đức Phong, Mộ Đức, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-04556
183  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149629 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-035.66
184  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149630 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.9  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-035.66
185  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149631 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-035.66
186  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149622 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 112.2  Trà Vôn, Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-052.81
187  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  149635 29 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 017.18
188  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149650 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-151.13
189  Công ty TNHH TĐS 150251 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.9  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
190  Công ty TNHH TĐS 150252 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 165.6  An Thạnh 3, Cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
191  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150260 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 128.7  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02710
192  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150262 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 135  Cù lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
193  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  150277 6303 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58.8  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01718
194  Công ty TNHH TĐS 150290 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Mỹ Thanh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 009.03
195  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 150292 41 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01544
196  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 150305 11 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04287
197  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 150311 6423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
198  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  150314 6414 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.19
199  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150325 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3125
200  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150334 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100.8  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
201  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150335 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.3  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
202  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150336 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
203  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 150355 6430 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Viên Bình, Trần Đề, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C-02400
204  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150357 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02710
205  Công ty TNHH TĐS 150384 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.7  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
206  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150385 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
207  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150386 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
208  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150387 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 178  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
209  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  150392 93 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03691
210  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150396 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
211  Công ty TNHH Đầu Tư thủy Sản NewWay 150397 6397 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180.6  Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02400
212  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 150267 97 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.3  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02710
213  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150271 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Phú Thịnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02710
214  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150284 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-009.03
215  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 150288 6428 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-009.03
216  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150300 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Tân Phú, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-051.05
217  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150340 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.8  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02026
218  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150399 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-02799
219  Công ty TNHH GTS Hoàng Trình 150247   Ốc hương  Nuôi thương phẩm 2-3mm 200   Long Hòa, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   79C-02738
220  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150388 79 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  An Thới Đông, Cần giờ, TP.Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-009.25
221  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149686 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.3  Ninh Hải, Tĩnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-049.29, máy bay
222  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149690 88 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Hải Châu, Tỉnh Gia, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-049.29, máy bay
223  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150411 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-008.08(máy bay)
224  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 149624 85 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 8  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-052.50
225  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149638 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  P.2, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-3347
226  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 149639 2 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-3347
227  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149643 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Khóm 4, phường 4, TP. Trà Vinh, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-151.13
228  Công ty TNHH GTS 999 149659 114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Đôn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  84C-004.61
229  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150248 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04593
230  Công ty TNHH GTS Việt Post  150254 21 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68  Long Sơn, cầu Ngang, trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02026
231  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 150256 6399 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.18  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08077
232  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 150257 75 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Đông Hải, Duyên hải, trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04593
233  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150263 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 54  Hiệp Thạnh, Duyên hải, trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02026
234  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150269 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.5  Mỹ cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04593
235  Công ty TNHH SX GTS Dũng Bình Ninh Thuận 150273 137 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 54  Hòa Minh, Châu Thành, trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08077
236  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 150275 148 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  65C - 09500
237  Công ty TNHH TĐS 150291 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 009.03
238  Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Lộc Việt 150298 6278 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85T-2347
239  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 150306 77 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thạnh Hoài Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-08077
240  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 150310 6423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 036.62
241  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150337 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Long Hữu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02026
242  Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy sản CP.Goal 150359 6413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04593
243  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150373 122 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03691
244  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 150383 72 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02719
245  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150389 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02719
246  Công ty TNHH SX GTS Trung Sơn Ninh Thuận  150390 42 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02719
247  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150398 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02799
248  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 150401 12 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 111  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00250
249  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 150404 118 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02442
250  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 150407 119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02442