SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 11-01-2020
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 148408 63 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Vĩnh Trạch, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04952
2  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 148409 63 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Phú Mỹ, Phú Tâm, Cà Mau , Bạc Liêu  85C - 04952
3  Công ty TNHH GTS 79 149609 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 27.5  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 070.67
4  Công ty TNHH GTS 79 149610 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 149.7  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.21
5  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  150197 45 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
6  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150200 6405 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.6  Phường 8, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
7  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150201 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Đông Hải, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
8  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150211 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3125
9  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150221 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, P. Nhà Mát, TP> Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03321
10  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 150229 118 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85c-03580
11  Công ty TNHH TĐS 150231 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.34  Vĩnh Hậu A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
12  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 150240 71 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03580
13  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150244 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
14  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 150198 6422 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   50D-45826
15  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150234 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00241
16  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148405 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  51D- 03190
17  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  148406 6391 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
18  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 148407 110 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Vĩnh Thành, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T- 2765
19  HKD Lê Trọng Lịch 149596 6395 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 035.84
20  CS Lê Văn Vũ 149604 6394 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
21  Cơ sở Nguyễn Hữu Thanh (cơ sở 3) 149607 112 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
22  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 149608 6396 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.67
23  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 150205 142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
24  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150206 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
25  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150217   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Phú Tân, Phú Tân, Cà mau , Cà Mau  85C-01980
26  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150223 83 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2835
27  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 150224 6411 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-05203
28  Công ty TNHH Châu Long 150228 133 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Đâm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T-2835
29  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 150239 132 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 13  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85T-2835
30  Công ty TNHH TĐS 150241   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Phú Nhuận, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2835
31  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 150243 55 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2835
32  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150246 81 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 05203
33  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150225 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  P. vạn Mỹ, Q, Ngô Quyên, TP. Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00639
34  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 149615 6353 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Minh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   78C - 138.98
35  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  150222   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  KP3, Phường Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00248
36  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 150233 62 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85c-02446
37  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  150245 60 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
38  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149597 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C- 049.53
39  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149598 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 049.53
40  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149599 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 049.53
41  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149600 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   62C - 041.51
42  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149601 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Long An   85C - 034.05
43  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 149602 86 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Long An   85C - 034.05
44  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150209 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-04332
45  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 150232 78 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 00241
46  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 150236 6435 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-00241
47  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  150237 23 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cần Đước, Cần Đước, Long An , Long An   85C-00241
48  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  150220 56 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-01653
49  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 150204 9 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 5  Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04360
50  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150212 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.3  Diêm Trà, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
51  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150195 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 171.6  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04170
52  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 150196 44 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 93.6  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04170
53  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  150199 6405 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 122.4  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01821
54  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150202 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
55  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150207 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 198  Thành Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
56  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 150208 6427 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Thành Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02217
57  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 150213 22 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24.3  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01980
58  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  150214 59 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108  An Thạnh Nhì, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00145
59  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  150215 79 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00420
60  Công ty TNHH TĐS 150216 6433 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.8  Mỹ Thanh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00420
61  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 150218 6423 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 124  Pham Thành Hơn, An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01980
62  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  150226 38 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 85.5  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01980
63  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 150227   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 12.2  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   64C - 064.26
64  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  150235   Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.2  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01980
65  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149605 47 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 14  Tân Thành, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C - 042.52
66  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149612 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C - 026.27
67  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149613 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C - 026.27
68  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 149614 87 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 006.90
69  Công ty TNHH Việt Mỹ 150238 82 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Hòa Duân, Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C - 02495
70  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148410 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01397
71  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  148411 6292 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 01397
72  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 149606 4 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 042.52
73  Công ty TNHH GTS 79 149611 48 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 106.5  Xã Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 046.11
74  Công ty TNHH phát triển tôm giống Hòa Phát CP - Ninh Thuận 149616 67 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 002.41
75  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  150203 20 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  83C-04086
76  Công ty TNHH Sản xuất Giống Thủy sản Phú Thành 150210 91 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-04290
77  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  150219 123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52  Hòa Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00241
78  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 150230 121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00241
79  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 150242 6402 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00241