SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 11-11-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 138919 5514 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 049.52
2  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141110 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
3  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141111 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
4  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141118 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.5  Nước Mặn, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 023.93
5  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141119 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.9  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 023.93
6  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141122 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 37.4  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 023.93
7  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141123 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6.6  Nước Mặn, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 023.93
8  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141143 5427 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 045.55
9  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141158 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 035.19
10  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 141159 5573 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.04
11  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  141760 5384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6  Công điền, Vĩnh TRạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04952
12  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 141772 5352 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04086
13  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 141776 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 04086
14  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 141803 5608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
15  Công ty TNHH Giống thủy sản Đại Phát Ninh Thuận 141805 5610 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 104.8  An Trạch Đông, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
16  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141807 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Phường 8, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02451
17  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141811 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  Vĩnh Trạch, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-04952
18  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141815 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.2  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
19  Công ty TNHH ĐTTS 141823 5586 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 3.6  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
20  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141830 5546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
21  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141842 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-16255
22  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141850 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03691
23  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 141851 5581 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.1  P5, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 036.91
24  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141862 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 036.91
25  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 141867 5395 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3125
26  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 141868 5363 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Cây Gừa, Hồng Dân, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-036.91
27  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141886 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03691
28  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141112 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 172  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 038.15
29  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141121 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.93
30  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141125 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 127.65
31  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 141131 5495 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Ấp Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.54
32  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141152 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 006.90
33  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141153 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.6  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 006.90
34  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141154 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 006.90
35  Công ty TNHH SX GTS Trung Nam 141756 5557 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00925
36  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 141758 5604 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 016.20
37  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  141761 5384 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01621
38  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141782 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Ấp 2, An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 05259
39  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141783 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.75  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-03789
40  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 141801 5564 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thạnh Hải, Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   58D - 45826
41  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 141802 5564 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   58D - 45826
42  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 141814 5562 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 136.5  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-01544
43  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141818 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.2  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02493
44  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141819 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.2  Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02493
45  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141820 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34.6  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02493
46  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141863 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Thanh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 085.79
47  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141873 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 08579
48  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 141874 5509 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C - 08579
49  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 141877 5558 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
50  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141881 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 08579
51  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141889 5577 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-02454
52  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141893 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C- 02454
53  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 141894 5505 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 04897
54  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141884   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Khu Phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương , Bình Dương   85C - 03651
55  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141831 5546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Phù Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C - 05209
56  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141859 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Hàm Tân, lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   85C - 045.56
57  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  138920 5393 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
58  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141116 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 76  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  69C- 024.69
59  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141117 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  69C- 024.69
60  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141128 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 19.6  Ấp Tân Thành A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 127.65
61  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 141140 5351 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 016.81
62  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 141145 5351 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  TT. Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C- 070.67
63  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141771 5405 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
64  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  141774 5496 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
65  Công ty TNHH MTV GTS VietFarm Ninh Thuận 141775 5537 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 79.8  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
66  Hộ Kinh Doanh Ngọc Bảo 141779 5370 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, Tp.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03451
67  Hộ kinh doanh Tuấn Anh 141780 5431 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Năm Căn, Năm Căn, Cà mau , Cà Mau  79C - 07067
68  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  141791 5527 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01681
69  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141792 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
70  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141795 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.44  Đàm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
71  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  141809 5506 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61.2  Tắc Vân, Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-04952
72  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141810 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.8  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-04952
73  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  141826 5446 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11  K4, Tân Thành, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3437
74  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141827 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  Ấp Trà Là, Phú Thuận, Phú Tân, Cà mau , Cà Mau  79C - 13922
75  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141837 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-07067
76  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141843 5497 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03643
77  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141846 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03643
78  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 141847 5375 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà mau , Cà Mau  85T - 3125
79  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 141854 5591 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
80  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141861 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
81  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 141869 5498 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Khóm 4, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
82  Công ty TNHH Châu Long 141870 5552 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
83  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141887 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3125
84  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141890 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Phú Tân, Phú tân, Cà mau , Cà Mau  85T - 3347
85  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 141144 5322 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  715/27 Khu Vực 1, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   79C- 127.65
86  Công ty Cổ phần GTS Tân Phát 141786 5477 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 48  Số 11B, Đường Số 8, KV4, P. An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   79C - 02573
87  Chi nhánh Công ty TNHH MUSTWELL tại Ninh Thuận 141883   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 500  Số 11B, Đường số 8, KV 4, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   69C - 01768
88  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141800   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 600  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C- 00639, máy bay
89  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141136 5574 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Bình Nhứt, Nhị Mỹ, Cao Lãnh, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C - 024.54
90  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 141824 5584 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-008.08 máy bay
91  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141129 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 126  Hòa Lộc, TT Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 041.70
92  Công ty TNHH GTS Nam MeKong 141135 5487 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Ấp Trà Phô, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   83C-005.55
93  Công ty TNHH Tôm giống Thuận Thiên 141146 5490 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 111.90
94  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141797 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.36  Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T - 3125
95  Công ty TNHH ĐTTS 141822 5586 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh THuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
96  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141829 5577 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00231
97  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141832 5546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Đông Hòa, An Minh, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00231
98  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141844 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
99  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  141845 5512 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11190
100  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141848 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00231
101  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141856 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 024.85
102  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 141857 5500 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 002.31
103  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141891 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 00231
104  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141160 5617 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  vĩnh Thái, TP Nha Trang, Tỉnh khánh hòa , Khánh Hòa   79C- 049.23
105  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141858 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Ninh Thủy, Ninh Diêm, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 016.53
106  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 141130 5548 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 024.54
107  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 141142   Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C - 127.65
108  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 141770 5502 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Ấp Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-01495
109  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 141834 5479 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Tân Kiêm, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 04995
110  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 141876 5413 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.75  Đông Thạnh, Cần Giộc, Long An , Long An   85C - 02454
111  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 141878 5583 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Long Thụ Đông, cần Đước, Long An , Long An   85C-02454
112  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141155 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54  Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 002.92, máy bay
113  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141156 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85C - 002.92, máy bay
114  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141157 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.3  Diễn Kỳ, Diễn Châu, Nghệ An , Nghệ An   85C - 002.92, máy bay
115  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141138 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85LD- 00007
116  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  141139 5268 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85LD- 00007
117  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141835 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C-03604
118  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141147 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   63C - 014.75
119  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141148 5390 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   63C - 014.75
120  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141149 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   63C - 014.75
121  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141150 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.6  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   63C - 014.75
122  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141151 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Tam Tiến , Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C - 026.27
123  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 141882 5359 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65  Đồng Trì, Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-05209
124  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 141777 5530 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702(máy bay)
125  Hộ kinh doanh Đức Phát 141778 5422 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C-10702 (máy bay)
126  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 141895 5576 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Đông Triều, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (máy bay)
127  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141104 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
128  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141105 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.5  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
129  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141106 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
130  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141107 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 109.2  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 035.66
131  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141133 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.3  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
132  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141134 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 037.14
133  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 141773 5584 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 95  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04338
134  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  141836 5577 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8.1  Vĩnh Thành, Vĩnh Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-04904
135  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141109 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 107  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-034.34
136  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141120 5492 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 023.93
137  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141126 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 56  Châu Thành, Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
138  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 141127 5598 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11.8  Ấp Khu Ba, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
139  Cty Cổ phần CN Tiêu chuẩn SH GTS Vĩnh Thịnh 141137 5574 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.5  Cổ Cò, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 002.50
140  Công ty TNHH ĐTTS 141763 5590 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
141  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141764 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
142  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141765 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
143  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141766 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.4  Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
144  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141767 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68.4  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C-01211
145  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141768 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43.2  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01211
146  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141784 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
147  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  141785 5531 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.25  Phước Hòa B, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
148  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141787 5276 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-02573
149  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141788 5276 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh Nam, Cù lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-02573
150  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141789 5276 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  An Thạnh 2, Cù lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-02573
151  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 141790 5603 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 24  An Thạnh 2, Cù lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-02573
152  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141796 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4   Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2368
153  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141798 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.16  An Thạnh , Cù lao Dung, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85T - 2368
154  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141799 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38.16  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 2368
155  Công ty TNHH SX GTS Nam Thăng Long 141804 5608 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02451
156  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141806 5441 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02451
157  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 141808 5561 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02451
158  Công ty TNHH GTS Kim Can - Ninh Thuận 141813 5310 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc TRăng , Sóc Trăng   85C - 04952
159  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141816 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81.6  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02493
160  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141817 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 168.3  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02493
161  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 141833 5378 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42.5  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02451
162  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141849 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02451
163  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141852 5546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hòa Tú 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 002.50
164  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  141853 5546 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 002.50
165  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 141855 5560 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 002.50
166  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 141888 5554 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02415
167  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 141821 5474 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Phú Đông, Tân Phú Đông, tiền Giang , Tiền Giang   85C - 02493
168  Công ty Cổ Phần Echo Việt Nam 141757 5604 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Bình Khánh, Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 046.84
169  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  141879 5441 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  An Thới Đông, Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-02454
170  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 141881 5561 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18.6  Bình Khánh, Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-02454
171  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 141793 5556 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Đồng Long, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C-04286, máy báy
172  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141103 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 120  Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 017.19
173  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 141108 5523 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 84.5  Điền Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 016.03
174  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141113 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 159.13
175  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141114 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 159.13
176  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 141115 5597 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  TT. Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 159.13
177  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 141124 5493 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 14.9  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 023.93
178  Công ty TNHH GTS 79 141132 5388 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 64.3  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 030.72
179  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  141759 5529 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01621
180  Công ty TNHH TĐS 141762 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41.82  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01211
181  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 141769 5588 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7.2  Thạnh Hoài Sơn, Cầu Ngang, TRà Vinh , Trà Vinh  85C-01211
182  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 141781 5501 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.5  Khúc Ngay, Hiệp Mỹ Đông, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 05259
183  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  141794 5356 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.32  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01596
184  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 141812 5507 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91.8  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-03789
185  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 141838 5576 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01596
186  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 141839 5576 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-01596
187  Công ty TNHH ĐTTS Hải Dương Ninh Thuận 141840 5590 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08579
188  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 141841 5362 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Thạch Hoài Sơn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 05259
189  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  141860 5532 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, trà Vinh , Trà Vinh  85c - 054.10
190  Công ty TNHH TĐS 141865 5585 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Mỹ Long Bắc, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 085.79
191  Công ty TNHH Châu Long 141871 5552 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 085.79 
192  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 141875 5581 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.85  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08579
193  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 141880 5539 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 08579
194  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  141892 5286 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 108  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 02454