SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 16-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137217 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Bà Tô, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C-045.56
2  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133861 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 037.89
3  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133862 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26  Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 037.89
4  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137113 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2765
5  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137115 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 11.5  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03789
6  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137119 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 2765
7  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  137142 4943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15.32  Xóm Lá, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C-124.20
8  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137154 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.4  P5, Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-016.21
9  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137155 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-017.50
10  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137156 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-035.07
11  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137167 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
12  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137168 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
13  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 137174 5067 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 12420
14  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 137212 5164 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-016.21
15  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 137213 5054 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.1  Nhà mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
16  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 137214 5068 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Lò Rèn, Phường 5, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79c-124.20
17  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137218 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh Trạch, Tp.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-2765
18  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 137703 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
19  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137704 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 36  Long Điền Đông , Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 036.91
20  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137706 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 10.8  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 036.91
21  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137708 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.4  Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 036.91
22  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137718 5081 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 350  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 127.65
23  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137723 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 41.4  Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 127.65
24  Công ty TNHH GTS 79 137743 5135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 12.1  TT Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 016.21
25  Công ty TNHH GTS Việt Post  137102 5116 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02779
26  Công ty TNHH GTS Việt Post  137103 5116 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85T - 2835
27  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137108 5064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 14.4  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-05016
28  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137118 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.8  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-05016
29  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 137121 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 157.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 13922
30  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 137122 5009 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.7  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 05016
31  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137127 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 66.6  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00903
32  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137128 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00903
33  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137147 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 32.6  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
34  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137148 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.6  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
35  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137149 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.6  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
36  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 137198 5124 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-048.12
37  Công ty TNHH tôm giống Phan Rang 137222 5121 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28  An Hửu, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 048.12
38  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 137223 5119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 048.12
39  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 137226 5165 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  An Hữu, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 048.12
40  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  137228 5126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
41  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  137230 5033 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
42  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  137231 5033 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-040.12
43  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137232 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.12
44  Công ty TNHH Đầu tư ƯDCN SX GTS Phúc Khang 137235 5156 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
45  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 137237 5072 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Ấp 2, Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
46  Cty TNHH SXG Sinh Học Đan Mạch Ninh Thuận 137238 5072 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Thủy, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
47  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137240 5023 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04012
48  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  137260 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.12
49  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  137262 5001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hưng Lễ, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.12
50  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137691 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 159.13
51  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137692 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 103  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C- 159.13
52  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137693 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 035.52
53  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137694 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 035.52
54  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137700 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 180  Ấp Giao Hòa B, Thạnh Giao, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 017.57
55  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137736 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40.3  Tân Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85T- 3604
56  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 137742 5082 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Ấp Ngãi Tây, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 061.25
57  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137144 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận , Bình Thuận   86C-098.51
58  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137737 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13  KM 1595, QL1 A, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3604
59  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  133855 5093 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
60  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133856 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
61  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133857 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
62  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133858 4877 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
63  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 133859 4877 Ốc hương  Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
64  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 133860 4842 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Phú Thuận - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  85C - 037.89
65  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  133863 4629 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
66  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  133864 4629 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
67  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  133865 4629 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.01
68  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hoàng Đạt 133869 4843 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C - 0151.13
69  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133870 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
70  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133871 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
71  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133872 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.88
72  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133873 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.62
73  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  133874 5140 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 036.62
74  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133875   Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.99
75  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 133876 4876 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 151.13
76  CN Công ty CP NTTS Vì Dân tại Ninh Thuận 133877 4872 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C - 020.01
77  Công ty TNHH MTV GTS Đại Long NT  133878 5130 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Phú Tân - Phú Tân - Cà Mau , Cà Mau  79C - 151.13
78  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 133879 5077 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
79  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 137130 5109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 173.4  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
80  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 137131 5019 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72.8  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01980
81  Công ty TNHH Việt Mỹ 137133 5108 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
82  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  137135 5151 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C- 12765
83  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137139 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03662
84  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 137140 5098 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03662
85  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 137151 5105 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41   Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
86  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137157 5144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 55  Đầm Cùng, Đầm Cùng, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
87  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  137159 5145 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 51  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C-037.89
88  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 137160 5048 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.39
89  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 137162 5021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Hòa Thành, T.p Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-037.89
90  Công ty TNHH ĐT GTS Nam Việt VN 137164 4926 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 141  Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.80
91  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 137165 4905 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc vân, Tp.cà mau, cà Mau , Cà Mau  85C-035.67
92  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137166 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33  tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
93  Công ty TNHH GTS Sài Gòn Tôm Giống  137169 4967 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Khánh Hòa, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C 01472
94  Công ty TNHH GTS Trường Thanh 137171 5101 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02764
95  Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành 137172 4950 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 168  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02764
96  Công ty TNHH MTV TG Tuấn Thành 137173 4950 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02764
97  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 137175 5107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 6.1  Ấp 5, Tân Thành, Cà Mau , Cà Mau  79C - 15113
98  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 137177 5096 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 112  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
99  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137178 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
100  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137179 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 150  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
101  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137180 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
102  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 137181 5106 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 112  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01472
103  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  137182 5103 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03939
104  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137183 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
105  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137184 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01707
106  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137200 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  79C-080.77
107  Công ty TNHH Thủy sản Hải Châu 137201 4993 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-010.55
108  Công ty TNHH GTS Hưng Phú 137202 5143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 170  Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-010.55
109  Công ty TNHH Châu Long 137203 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
110  Công ty TNHH Châu Long 137204 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
111  Công ty TNHH Châu Long 137205 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
112  Công ty TNHH Châu Long 137206 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
113  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137207 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 44.2  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
114  Công ty TNHH GTS Đặng Phi Ẩn 137219 5099 Tôm sú Dưỡng giống PL 11 (9mm) 11  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.80
115  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  137220 4980 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 4.1  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-035.80
116  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 137221 4930 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.80
117  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137225 5034 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Đông Thới, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-024.54
118  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 137243 5160 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Phường 8, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
119  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137245 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 110  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03789
120  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137246 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03789
121  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137251 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  79C-080.77
122  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 137252 5146 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Ấp 6, Tân thành, Cà Mau , Cà Mau  85C-014.72
123  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137254 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-080.77
124  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137255 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
125  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137256 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-045.93
126  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137257 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gốc, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-162.55
127  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137263 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  79C-15113
128  Công ty TNHH GTS Phúc Thịnh 137265 5150 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50.4  Diên Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  79C-15.113
129  Công ty Cổ phần GTS Tân Phát 137266 5148 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04860
130  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137695 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 127.65
131  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137697 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.8  Ấp Tân Thành A, Tạ An Khương Nam, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  79C- 042.52
132  CS Nguyễn Hữu Thanh 137709 5080 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 039.06
133  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 137716 5063 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
134  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 137717 5041 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Năm Căn, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 028.17
135  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137719 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 042.52
136  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137720 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17.3  Hòa Mỹ, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  79C- 042.52
137  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137726 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
138  Hộ kinh doanh Lê Văn Bình 137727 5134 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 160  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 010.69
139  Hộ kinh doanh Huỳnh Thái Bình 137746 4810 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.69
140  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137749 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 174  Biện Nhạn, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C- 023.93
141  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137750 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 174  Biện Nhạn, Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85T- 1976
142  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137210   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 400  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-006.03 máy bay
143  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137707 5058 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 140  Khóm An Tài, An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp , Đồng Tháp  95C- 009.98
144  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137751 5086 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Xã An Hòa, Tam Nông, Đồng Tháp , Đồng Tháp  85C- 017.57
145  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  137101 5112 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01621
146  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137109 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9.9  Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
147  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137138 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-01830
148  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137145 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.7  Công Trứ, U Minh thượng, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-018.30
149  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137185 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 01830
150  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137199 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-111.90
151  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 137211 5025 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 55  Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T-3355
152  Công ty TNHH ĐT GTS Công nghệ cao Minh Thắng 137244 5160 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 56  Luân Lớn, Kiên Giang, Kiên Giang , Kiên Giang   85T-3355
153  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137253 5142 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-119.67
154  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137705 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Ấp Cảng, Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85T- 1976
155  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137710 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 119.67
156  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137701 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Vạn Thọ, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C-043.35
157  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137752 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85LD - 000.07
158  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137106 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100.8  Ấp Nam, Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-05016
159  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137126 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 00903
160  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137233 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90  Tân Tập, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 014.89
161  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137249 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C-00808 Máy bay
162  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137740 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57.5  Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C- 026.27
163  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137738 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 7.7  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
164  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137739 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
165  Cơ sở sản xuất giống hải sản Hải Thiên 137141   Ốc hương  Nuôi thương phẩm 2-3mm 286.8  Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85C - 01080(máy bay)
166  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137123 5049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04684
167  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 137124 5049 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-04684
168  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137216 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-039.34
169  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137112 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 144  P. Phương Nam, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702 (máy bay)
170  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137247 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Hải Long, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
171  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137248 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.5  Tân An, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
172  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137250 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Quảng Chính, Quảng Xương, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 Máy bay
173  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137728 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-002.92
174  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137729 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-006.90
175  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137730 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58.8  Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-006.90
176  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137731 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-017.19
177  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137732 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 27.5  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-037.14
178  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137733 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 26.4  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-037.14
179  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137734 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-037.14
180  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137735 5060 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.5  Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C-037.14
181  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137107 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 97.4  Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-03842
182  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137188 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 43  Tường Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04684
183  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137688 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64.7  Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C-035.66
184  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  137100 5112 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 58  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 11967
185  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137114 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.6  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02454
186  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 137129 5024 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-04952
187  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 137132 5019 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 182  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01544
188  Công ty TNHH TĐS 137137 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 91.8  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
189  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137146 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
190  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137152 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.6  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
191  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  137158 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 132.6  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02119
192  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 137161 5021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tài văn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.78
193  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 137176 5107 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04812
194  Công ty TNHH SX GTS An Phát Lộc  137186 4947 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 122.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00872
195  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 137187 5158 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02258
196  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137191 5034 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
197  Công ty TNHH GTS Trường Sinh Ninh Thuận 137192 4923 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
198  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137193 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
199  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137194 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
200  Công ty TNHH TĐS 137195 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.7  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
201  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 137196 4998 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46  Kênh 3, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-024.54
202  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 137197 5124 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-162.55
203  Công ty TNHH SX và Kinh doanh Giống Thủy Sản 137215 5068 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.5  Ap Phú B, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc TRăng , Sóc Trăng   79C-124.20
204  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 137224 5119 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 162.55
205  Công ty TNHH SX GTS Hưng Lộc Ninh Thuận  137227 5103 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 21  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 021.78
206  Công ty TNHH SX GTS Bình Minh - BMH 137261 5154 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  An Thạnh, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-015.44
207  Công ty TNHH Trường An - Ninh Thuận 137268 5055 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 153  Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01787
208  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137696 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 46.4  Ấp Khu Ba, Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
209  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137698 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14.3  Khu 2, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
210  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137712 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39.1  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.91
211  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137713 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5.1  Chợ Kinh, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.91
212  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137714 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.6  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.91
213  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137722 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16.8  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
214  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137724 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15.2  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
215  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137741 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  An Thạnh Đông, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
216  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 137745 4909 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 105  Ấp 4, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 127.65
217  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133866 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thanh Vĩnh Đông - Châu Thành - Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 013.97
218  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137117 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-05016
219  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137125 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 00903
220  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137190 5157 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 170  Tân Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 04332
221  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137699 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 145.59
222  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137702 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 041.35
223  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137715 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20.4  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 061.25
224  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137105 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 65.7  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C-01495
225  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137150 5153 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 90.4  Lý Nhơn, Cần giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-033.66
226  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137241 5023 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31  Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-01489
227  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137690 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 16  Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 024.24
228  Trung Tâm Giống Hải sản cấp I Ninh Thuận 137748 5088 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Nam Phú, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C- 043.38
229  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137689 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 46  Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C-035.66
230  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133867 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
231  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133868 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Hiệp Mỹ Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 013.97
232  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137104 5064 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 72  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-02119
233  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137116 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-05016
234  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137120 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110.7  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03072
235  Công ty TNHH GTS Nhật Thịnh 137134 5052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 41  Thuận Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04812
236  Công ty TNHH TĐS 137136 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.3  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00903
237  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  137143 4943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 47  Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-159.52
238  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 137153 5005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25.5  Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-050.16
239  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137189 5165 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 06125
240  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137208 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48  Ấp Lồ Ồ, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-008.72
241  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137209 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.8  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-008.72
242  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 137229 5054 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.15  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà vinh , Trà Vinh  79C - 061.25
243  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137234 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 061.25
244  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137239 5023 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-06125
245  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 137242 5152 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 130  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-06125
246  Công ty TNHH SX GTS Đại Lộc VN  137258 5115 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-027.54
247  Công ty TNHH Châu Long 137259 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 061.25
248  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 137264 5003 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-06125
249  Chi nhánh Công ty TNHH Đại Nam  137267 5166 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Long Toàn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 01483
250  Công ty TNHH GTS Grobest VN 137711 5084 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30.6  Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 061.25
251  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137721 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 118.5  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 145.59
252  Công ty TNHH GTS 79 137744 5135 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 109.2  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 014.95
253  Công ty TNHH giống thủy sản Aqua - Post 137747 5061 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 119.67