SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 15-10-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137081 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ba Tô, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa- Vũng Tàu , Bà Rịa - Vũng Tàu   85C-04556
2  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137027 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21.6  Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
3  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137047 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31.2  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00827
4  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137053   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 150  Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
5  Công ty TNHH Châu Long 137071 5031 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00827
6  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  137082 4999 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 Bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-03651
7  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137643 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 52.1  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 094.42
8  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137670 5081 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 350  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 094.42
9  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137673 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20.8  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 094.42
10  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 137677 4957 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
11  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137679 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Long Thạnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 081.63
12  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137680 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 081.63
13  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137681 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 081.63
14  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137029 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.3  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-04592
15  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  137030 5008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-04592
16  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 137039 4864 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  An Thủy, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 009.25
17  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 137040 4864 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 124  An Thủy, An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 009.25
18  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137056 5023 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00231
19  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137076 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-00917
20  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137087 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00231
21  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137091 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.31
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137652 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 102  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137653 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 047.41
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137654 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 185  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.93
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137655 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.93
26  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137656 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.93
27  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137658 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
28  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137659 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
29  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137660 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
30  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137661 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 022.37
31  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137662 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 022.37
32  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 137668 5042 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Hòa Minh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-002.31
33  Hộ kinh doanh Nguyễn Thái Bình 137676 5082 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Mỹ An, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 017.07
34  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137678 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT. Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 081.63
35  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137048 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68.6  Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận , Bình Thuận   86C - 09851
36  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  133852 5089 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01904
37  Cơ sở sản xuất tôm giống T&T 133853 5077 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
38  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137026 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70.2  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-00827
39  Hộ kinh Doanh Xuân Thuận 137032 5048 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
40  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137034 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-019.04
41  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137035 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-022.17
42  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137036 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 90  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-022.17
43  Công ty TNHH ĐTTS Thành Được 137037 5051 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ấp Ba Tiệm, Phú Mỹ, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 139.69
44  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137046 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.4  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-00827
45  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137061 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  U Minh, U Minh, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04015
46  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137062 5095 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 04015
47  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137065 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
48  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137066 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C-00827
49  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137067 5032 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-00827
50  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 137069 5011 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 25  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
51  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 137075 5111 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 120  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
52  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  137090 5110 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-03451
53  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 137664 4956 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
54  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 137669 4960 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.2  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C- 040.15
55  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137671 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5.5  Tân Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C- 040.15
56  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 137675 4809 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 034.51
57  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 137682 4909 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 16584
58  Hộ kinh doanh Huỳnh Thái Bình 137683 4810 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 120  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
59  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  137084 5036 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Tràng Cát, Tràng An, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-008.08 máy bay
60  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137050 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40.5  Mỹ Đức, Hà Tiền, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02454
61  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137059 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
62  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137060 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 08064
63  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 137063 4984 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Thuận Yên, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 16159
64  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137068 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-02415
65  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 137074 5002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
66  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 137080 5123 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-04250
67  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137093 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120  An Minh, Kiên Lương, Kiên gaing , Kiên Giang   85C-042.50
68  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137642 4887 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 32.4  KP Ba Hòn, TT kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   79C- 161.59
69  CN Công ty TNHH Billion Farm tại Phan Rang 137644   Tôm càng xanh Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Ấp Ruộng Sạ 1, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 042.50
70  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137685 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Tu Bông, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 024.24
71  Công ty TNHH GTS Tiến Thuận Ninh Thuận 137033 4910 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Long Hựu Tây, Cần Đước, Long An , Long An   85C - 028.42
72  Công ty TNHH TĐS 137044 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84.6  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 01211
73  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137097 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Cần Giuôc, Cần Giuộc, long An , Long An   85C-002.31
74  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137098 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cần Đước, Cầ Đước, Long An , Long An   85C-002.31
75  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137672 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 20  Thanh Vĩnh Đông, Châu Thành, Long An , Long An   79C- 094.42
76  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  137687 4992 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85LD - 000.07, máy bay
77  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137684 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 57.5  Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C-017.19 Máy bay
78  Công ty TNHH ĐTTS Nam Việt Aqua 133854 5094 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25  Tân Lập 2- Nghi Quang - Nghi Lộc - Nghệ An , Nghệ An   85C- 02842
79  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137024 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T-2289
80  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137049 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48.1  Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85T - 2289
81  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137052 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Phú Thạnh Tây, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 107.02(máy bay)
82  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 137072 5125 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Đông Lương, Đồng Hà, Quảng Trị , Quảng Trị   85c - 04242
83  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 137073 5125 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.75  Gio An, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85c - 04242
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137665 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 64.9  Triệu Vân, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   79C-026.27
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137666 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.1  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 016.03
86  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 137667 5015 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45.1  Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 016.03
87  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  133851 4985 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04952
88  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137023 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3125
89  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 137025 5070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.7  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3125
90  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137041 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 144  Lịch Hội Thượng, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.11
91  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137042 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Gia Hòa 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.11
92  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137043 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Gia Hòa 2, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 012.11
93  Công ty TNHH TĐS 137045 4912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.2  An thạnh 2, cù lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
94  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 137054 5022 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 43  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3125
95  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  137064 4969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85c - 02842
96  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 137070 5024 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-02842
97  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137077 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Khóm 6, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00917
98  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137078 5074 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T - 3125
99  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  137079   Tôm thẻ  Dưỡng giống Naupliius 1200  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng , Sóc Trăng   85C - 00808 (máy bay)
100  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137094 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3347
101  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137095 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3347
102  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137096 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 24  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3347
103  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 137099 4865 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc trăng , Sóc Trăng   79C - 13898
104  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137657 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 151  TT. Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.34
105  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 137674 5044 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 18  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 094.42
106  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 137686 5085 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 108  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 046.64
107  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  137022 5037 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22.5  Đồng Sơn, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-04952
108  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  137089 5034 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C-00231
109  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137645 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
110  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137646 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Phú Đông, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
111  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137647 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Phú Tân, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
112  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137648 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 35  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
113  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137649 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Phú Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
114  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137650 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
115  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 137651 5059 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12  Bình Tân, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 020.71
116  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 137055 5023 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 91  Nguyễn Văn Tạo, Ấp 3, Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 00231
117  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  137058 5114 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Bình Khánh, Cần Giờ, TP. HCM , TP. Hồ Chí Minh   79C - 12122
118  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 137085 5035 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C-00808 (máy bay)
119  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  137083 5033 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85C-008.08 máy bay
120  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  137031 5112 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-027.10
121  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 137051 5075 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14.8  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00231
122  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 137057 5120 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45.9  Thạnh Hoài Sơn, Duyên Hải, trà Vinh , Trà Vinh  79C - 13898
123  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  137086 5126 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 76.5  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-00231
124  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 137088 4913 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00231
125  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  137092 4918 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-002.31
126  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 137663 5057 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 22.8  Cồn Ông, Dân Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C- 002.31