SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 21-08-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128273 3979 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 14  Ấp Phước Hậu, Xã Phước Long, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T- 1976
2  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128282 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 148  Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
3  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128283 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8  Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
4  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128284 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Nhà Mát, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 042.52
5  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128294 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 024.00
6  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 128297 3926 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Phong Thạnh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C- 057.42
7  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128977 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 048.12
8  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 128978 3943 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Hậu, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T-3103
9  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128983 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 12  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-007.48
10  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128996 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85T - 3103
11  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  129010 4132 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-01472
12  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129020 4086 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 15  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00748
13  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129021 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-00748
14  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129027 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Phong Thanh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 04707
15  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129030 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Phong Thanh Đông, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 161.59
16  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129230 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Vĩnh Trạch, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 021.19
17  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129231 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Nhà Mát - Bạc Liêu - Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 021.19
18  Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất giống thủy sản Bảy Tới 129270 4159 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT. Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 016.04
19  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128275 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 67  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
20  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128276 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 105  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 014.88
21  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128286 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  Đình Trung, Bình Đại, Bến tre , Bến Tre   85C- 034.05
22  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128287 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
23  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128288 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 150  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 034.05
24  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128289 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
25  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128290 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  TT. Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C- 023.03
26  Công ty TNHH Công nghệ Nông nghiệp TS OPF 128965 3908 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  Bình Thạnh, Thạnh Phú, bến Tre , Bến Tre   79C - 15400
27  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 128976 4125 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 126  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C - 039.22
28  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 128979 3943 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C-024.54
29  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 128985 4061 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Ba Tri, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 03662
30  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128991 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  An Thủy, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
31  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Long Farm 128994 4134 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
32  CN Công ty TNHH giống thủy sản Việt Nam  128998 4014 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   79C-15113
33  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 129025 4053 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02454
34  Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN 129031 4125 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 178.5  Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 014.83
35  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 129252 4076 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Bình Thắng, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   79C- 151.13
36  Công ty TNHH GTS Grobest VN 129256 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 8.5  Ấp 5, Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.50
37  Công ty TNHH GTS 999 129259 4120 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Ấp Thạnh Bình, Bảo Thạnh, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   79C- 151.13
38  Công ty TNHH GTS 79 129260 4081 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 18.2  An Đức, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C-021.19
39  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128270 3961 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85T- 2070
40  Công ty TNHH ĐTTS Bio Farm 129026 4100 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Mỹ thành, Phù Mỹ, Bình Đinh , Bình Định   85C - 00766
41  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129266 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   85T- 3630
42  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 128292 4027 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 24.6  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
43  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 128298 4116 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
44  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128299 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
45  Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại 128300 4067 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C- 039.39
46  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128966 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 01681
47  Công ty TNHH SX GTS Minh Hoàng  128973 4145 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 045.00
48  Công ty TNHH ĐTTS 128980 4002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85T-3103
49  Công ty TNHH GTS Bách Khâm  128981 4083 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 50  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.39
50  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128984 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
51  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  128985 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-015.47
52  Công ty TNHH GTS Vạn Phước VN 128993 4103 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 48  Tân Hưng Tây, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C - 02573
53  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 129001 4088 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-01904
54  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 129009 4166 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  69C-04786
55  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129013 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-12420
56  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129014 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-12420
57  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 129015 4141 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 42  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 12420
58  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129016 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-00748
59  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 129024 4166 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  69C-007.48
60  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  129232 4108 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C - 024.00
61  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 129253 4027 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 2.8  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  79C-045.00
62  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 129261 4117 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 015.47
63  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 129254 4040 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C-151.13
64  Công ty TNHH GTS 79 129258 4123 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  273D/8 Nguyễn Văn Cừ, KV2, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ , Cần Thơ   85C-021.19
65  Công ty TNHH SX GTS Tuấn Hà 128988   Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-00808 Máy bay
66  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129018 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Tuy An, Hải An, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-00808 Máy bay
67  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128967 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 86.4  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 00241
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  129012 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-14559
69  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129017 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-00241
70  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 129022 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C-002.41
71  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  129029 4093 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-002.41
72  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128278 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   62C- 038.93
73  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128279 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   85C- 007.22
74  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128280 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C- 007.22
75  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128992 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.8  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Long An   85C - 02454
76  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129229 4043 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 021.19
77  Công ty TNHH GTS Thuận Nghiệp 129251 4122 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Ấp Thanh Bình 2, Thanh Vĩnh Tây, Châu Thành, Long An , Long An   85C- 024.00
78  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129004 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 63.8  Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   79C-09343 (máy bay)
79  Công ty TNHH GTS Tùng Thuận An  128971 4055 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85C-00808 (Máy bay)
80  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128974 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.8  Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Nghệ An , Nghệ An   79C - 10.702 (Máy bay)
81  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129266 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.8  Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
82  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129267 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
83  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129269 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
84  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129274 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
85  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129275 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 12.9  Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An , Nghệ An   85T- 3630
86  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129003 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-03366
87  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129007 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 160  Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-03651
88  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129264 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5  Xuân Cảnh, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
89  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  129233 4113 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  TT Mỹ Xuyên - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng , Quảng Nam   85C - 021.19
90  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128970 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.8  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79c - 10702 (máy bay)
91  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 128982 3870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 37.5  Khu Minh Hòa, Đông Mai, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 máy bay
92  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 129023 4131 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 187  Hải Yến, móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
93  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 129272 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 78  Hải Lạc, Tiên Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C- 024.24
94  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129262 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 016.03
95  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 129263 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 88  Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C- 016.03
96  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128268 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 049.29
97  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128274 3979 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 16 (13mm) 56.4  Ấp Trà Vôn , Vĩnh Tân, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T- 1976
98  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128285 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 125  TT Long Phú, Long Phú, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 034.34
99  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128293 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 024.00
100  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128295 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  TT. Vĩnh Châu, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 15.113
101  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128964 3975 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.5  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02119
102  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128969 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 23.4  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03662
103  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128975 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Hòa Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 021.19
104  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 128987 4050 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Gia Hòa, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-021.19
105  Công ty TNHH TĐS 128989 4001 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26.1  An Thạnh 2, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-002.41
106  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 128997 4140 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 31  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-036.62
107  Công ty TNHH GTS Châu Mỹ Ninh Thuận 128999 4030 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00241
108  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129002 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 46.2  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03662
109  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 129008 3987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   67L-6174
110  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  129011 4132 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-00241
111  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 129019 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  Nhu Da, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85T-3103
112  Công ty TNHH GTS Grobest VN 129255 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.62
113  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 129271 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90.5  Khu 2, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 017.57
114  Công ty TNHH Moana Ninh Thuận 129273 4020 Tôm sú Sản xuất con giống Bố mẹ (100 - 200g) 0.0354  Tổ 6, Bàu Tràm Lớn, Tiên Thuận, Bến Cầu, Tây Ninh , Tây Ninh   85C - 013.16
115  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128272 3978 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Cồn Bà, Tân Phú Đông, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   95C- 009.98
116  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128281 4156 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 175  TT Vĩnh Bình, Gò Công Tây, Tiền Giang , Tiền Giang   85C- 016.11
117  Công ty TNHH GTS Việt Tiến NT  128963 4133 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 15  Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An , Tiền Giang   79C -14559
118  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128277 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Lý Nhơn, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 025.59
119  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  129006 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Thái An, Thái Thụy, Thái Bình , Thái Bình   85C-00808 (Máy bay)
120  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 129005 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.4  Hòa lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa , Thanh Hóa   79C-09343 (máy bay)
121  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128269 4078 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Quảng Ngạn, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 049.29
122  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128296 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   85C- 048.97
123  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 129028   Cá chẽm Nuôi thương phẩm 5-6cm 5  Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên Huế , Thừa Thiên Huế   79C - 12496
124  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128271 3978 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Khóm 3, Long Thành, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  95C- 009.98
125  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128291 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 21.2  Ấp Chợ, Định An, Trà Cú, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 154.00
126  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128968 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.6  Ấp Mỹ Đông, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
127  Công ty TNHH MTV GTS Việt Nhật CLC  128972 4097 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Long Hữu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-154.00
128  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128990 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Đôn Châu, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02454