SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 20-08-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128232 3979 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 32  Ấp Bửu 1, Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 033.47
2  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128233 3979 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 5  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C- 033.47
3  Công ty TNHH GTS Grobest VN 128241 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 033.47
4  Công ty TNHH GTS Tài Lộc - Ninh Thuận 128914 4070 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-02942
5  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128955 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Vĩnh Mỹ, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 01190
6  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 128956 4144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 9.8  Hòa Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  79C - 11960
7  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128962 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  Giá Rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03507
8  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 129213 4074 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 6  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Bạc Liêu  85C - 02001
9  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128224 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 094.53
10  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128225 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 094.53
11  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128226 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 48  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 035.52
12  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128227 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 035.52
13  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128228 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 176  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 035.52
14  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128229 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 200  Thạnh Phong, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 044.23
15  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128230 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 116  Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 044.23
16  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  128258 4041 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Thạnh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C- 024.42
17  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128265 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 121.2  Ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   85C- 004.64
18  Công ty TNHH SX GTS Đại Dương Xanh Phan Rang 128874 4050 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-028.42
19  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128882 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17.6  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.93
20  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128883 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 68.6  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.93
21  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128884 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.7  An Qui, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 024.93
22  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  128909 4124 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02026
23  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128925 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3791
24  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128926 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3791
25  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  128930 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 60  Vĩnh An, Ba Tri, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3791
26  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 128933 4013 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 14  Thạnh Phú, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85T - 2368
27  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 128954 4053 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  An Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   63K - 3791
28  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 128234 3961 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 300  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85T- 2070
29  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 128243 4021 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 5  Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C- 014.04
30  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128868 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 42  Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 009.02
31  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128221 4066 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1200  Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận , Bình Thuận   60LD- 014.18
32  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128222 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C- 098.51
33  Công ty Cổ phần chăn nuôi CP.VN - CN 2 tại Ninh Thuận 128223 4079 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Hải, Lagi, Bình Thuận , Bình Thuận   86C- 095.47
34  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128924 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hàm Tân, LaGi, Bình Thuận , Bình Thuận   63K - 3791
35  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128231 4064 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
36  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128244 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C- 094.42
37  Công ty TNHH SX GTS Miền Trung VN  128259 4041 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Xã Đông Hưng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C- 033.47
38  Hộ kinh doanh Dương Đức Tống (Cơ sở 1) 128260 4117 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 017.07
39  Hộ kinh doanh Dương Đức Ban 128263 4116 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.84
40  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 128867   Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 71.4  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85T - 3347
41  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128876 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 32  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
42  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 128878 4088 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Thanh Tùng, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85T-3347
43  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 128879 4088 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 200  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03584
44  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128880 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22.8  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.80
45  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 128886 4096 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 006.03
46  Công ty TNHH Tín Đạt Ninh Thuận 128887 4094 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 135  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-00603
47  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 128888 4087 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 151  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
48  Công ty TNHH GTS Trí Đạt 128889 4137 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 41  Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03580
49  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  128890 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01707
50  Công ty TNHH Châu Long 128891 4092 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 102  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
51  Công ty TNHH Việt Mỹ 128892 4028 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01980
52  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128894 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 100  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
53  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128895 4086 Tôm sú Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Quán Ông Xi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-02817
54  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 128896 4130 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 61  Phú Tân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03662
55  Công ty TNHH MTV GTS Indoanco - CN Ninh Thuận 128897 4140 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16  Phú Tân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03662
56  CN Công ty TNHH MTV GTS Đại Việt 128898 4136 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 81  Ấp 6, Tân thành, cà Mau , Cà Mau  85C-03662
57  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 128901 4085 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 134  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C-028.17
58  Công ty TNHH SX GTS Lộc Phát Ninh Thuận 128902 4091 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 171  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 028.17
59  CN Công ty TNHH MTV VinaTom 128903 4084 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 151  Hồ Thị Kỷ, Thới Bình, Cà Mau , Cà Mau  85C - 019.80
60  Công ty TNHH SX-TM-DV TS-DL AS Hoàng Ngọc 128904 4144 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 112  Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 035.80
61  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  128907 3942 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 7  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03580
62  Công ty TNHH GTS Tín Phát Aqua 128916 3895 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 72  Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Màu , Cà Mau  79C - 15952
63  Công ty TNHH GTS Tín Phát Aqua 128917 3895 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Đất Mũi, Ngọc Hiển, Cà Màu , Cà Mau  79C - 15952
64  Công ty TNHH SX GTS Nhất Lộc Phát 128918 4141 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 12420
65  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128919 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 84  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C-01707
66  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 128934 4005 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85T - 2368
67  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 128935 3935 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Cái Nước, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-048.60
68  Công ty TNHH GTS Bắc Giang Ninh Thuận 128937 4138 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 52.5  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
69  Công ty Cổ Phần Giống Thủy Sản Tân Phát 128938 3986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 83  Phú Tân, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
70  CN Công ty TNHH Đầu tư thủy sản CPNT Shrimp 128939 4142 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Năm căn, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C-03662
71  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 128946 4029 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-03379
72  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 128947 4029 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-03379
73  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 128948 4029 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Rạch Gối, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C-03691
74  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128949 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-12420
75  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128950 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 60  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C-11960
76  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 129210 4109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02001
77  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 129211 4109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02001
78  Chi nhánh Công ty TNHH MTV THÁI - MỸ 129212 4109 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tắc Vân, Tp. Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02001
79  Công ty TNHH SX GTS Biển Việt  129214 4111 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 40  Rạch Gốc - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C- 02001
80  Công ty TNHH MTV GTS Tuấn Linh Ninh Thuận  129215 3922 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  TT Đầm Dơi - Đầm Dơi - Cà Mau , Cà Mau  85C - 039.87
81  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  129216 4114 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
82  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  129217 4114 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
83  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  129218 4114 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C-03688
84  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  129219 4114 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C-02001
85  Cty TNHH SX GTS Trung Nam Mỹ Ninh Thuận  129220 4114 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Tam Giang Tây - Ngọc Hiển - Cà Mau , Cà Mau  85C-02001
86  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  129222 4110 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C- 00601
87  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  129223 4110 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 00601
88  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  129224 4110 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C- 00601
89  Hộ kinh doanh Ngô Tùng Lâm  129225 4110 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  85C- 00601
90  Hộ kinh doanh Nguyễn Quân  129226 4112 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 45  Viên An Đông, Ngọc Hiển, Cà Mau , Cà Mau  85C- 02001
91  Cơ sở Nguyễn Đức Linh 129227 3857 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  TT Năm Căn - Năm Căn - Cà Mau , Cà Mau  79C - 11960
92  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 128246 4040 Tôm sú Ương giống Naupliius 300  Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ , Cần Thơ   79C-145.59
93  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128952 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ , Cần Thơ   79C-08419
94  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  128944   Tôm sú Ương giống Naupliius 500  Tổ 25, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85C-01787 máy bay
95  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  128875 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67.2  Tân Lập, Kinh Dương, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808 ( Máy Bay)
96  Công ty TNHH GTS Miền Tây  129228 3793 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 42  Phường 6, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C-01676( máy bay)
97  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 128893 4102 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02026
98  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128899 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-02026
99  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128900 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-00748
100  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128905 4135 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên giang , Kiên Giang   85C-00748
101  Công ty TNHH SX GTS Duyên Hải Ninh Thuận 128910 3935 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên giang , Kiên Giang   85T - 2765
102  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  128928 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
103  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  128936 4093 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 36  Pháo Đài, Hà Tiên, Kiên Giang , Kiên Giang   85T-2765
104  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128951 4143 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 80  Phú Mỹ, Giang Thành, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
105  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  128953 4127 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C-08542
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128253 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 54.6  Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85T-3630
107  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 128264 4076 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Đầm Môn, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C- 044.79
108  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  128873 3971 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30.24  Ấp Nam, Đông Thạnh, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 028.42
109  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 128908 4060 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16.8  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   85C-02842
110  Công ty TNHH ĐTTS 128920 4002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16.2  Thuận Mỹ, Châu Thành , Long An , Long An   63K - 3791
111  Công ty TNHH ĐTTS 128921 4002 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27  Thuận Mỹ, Châu Thành , Long An , Long An   63K - 3791
112  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 128941 3953 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 26  Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C-15942
113  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 128945 3987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Ấp 1, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C-01787
114  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128266 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 46.8  Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   85C- 046.64
115  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128267 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.2  Xóm 20, Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định , Nam Định   85C- 046.64
116  Hộ kinh doanh Phạm Ngọc Thoại 128262 4067 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 200  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Ninh Thuận   85C- 03624
117  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128236 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 046.64
118  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128250 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 3.2  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
119  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128251 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
120  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128252 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 71.4  An Hải, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   85C- 016.03
121  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128254 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
122  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128255 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 4  Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
123  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128256 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 121  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
124  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128257 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 121  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T-3604
125  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128923 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 150  Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C-03934
126  Công ty TNHH sản xuất và cung ứng GTS Rạng Đông 128911 3870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Tân Hải, Hải Minh, Quảng Ninh, Quảng Bình , Quảng Bình   85T - 2289
127  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128247 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 33  Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
128  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128248 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 28.8  Bình Hải, Thăng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C- 037.14
129  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128249 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.1  Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi , Quảng Nam   85C- 037.14
130  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128869 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36.9  Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 009.02
131  Công ty TNHH Đầu tư GTS Thiên Long  129221 4113 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Tam Thành, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 04360
132  Công ty TNHH GTS Tùng Bách Ninh Thuận 128912 3912 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
133  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128957 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Công Điền, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
134  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 128958 4053 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Khu 1, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
135  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128959 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Điền Công, TP. Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
136  Công ty TNHH ĐT ƯDCN TS Thuần Việt 128960 4053 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58  Khu 7, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808 (máy bay)
137  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  128961 4052 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.5  Cây Số 13, Quang Hạnh, Cẩm Phả, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-00808 (Máy bay)
138  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128881 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Cổ Lũy, Bình Sơn, Quảng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 009.02
139  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128238 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 006.90
140  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128239 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 13.2  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 006.90
141  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 128240 4077 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.6  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 006.90
142  Công ty TNHH MTV Duy Thịnh Ninh Thuận 128913 4148 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 28.35  Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị , Quảng Trị   85C - 04360
143  Công ty TNHH SX GTS Thanh Tuấn Ninh Thuận 128220 3926 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 50  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 036.91
144  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 128235 4080 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 9  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 159.45
145  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  128237 3995 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Hòa Đông, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C- 084.19
146  Công ty TNHH GTS Grobest VN 128242 4024 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 25.5  Hòa Tú 1, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 036.91
147  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128870 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 144  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.21
148  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 128872 4057 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 33.6  Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 022.21
149  DNTN Tôm Giống Tuấn Vân 128877 4011 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72.8  Trung Bình, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01787
150  Cty TNHH SX KD GTS Hoàng Giang- Việt Nam 128915 4032 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Khóm 5, Phường 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-03691
151  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 128922 4000 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 39.6  Ngọc Đông, Mỹ xuyên, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C-03691
152  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  128929 4128 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
153  Công ty TNHH SX GTS Vàng Kim Ninh Thuận 128932 4073 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 16  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03691
154  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  128942 4090 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20.1  An Hiệp, Thạnh Ba, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01787
155  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  128943 4090 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 32.6  An Hiệp, Thạnh Ba, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-01787
156  Công ty TNHH GTS An Phú Aqua 128931 4129 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Thanh Bình, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   63K - 3791
157  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 128906 4135 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 45  Dôi Lầu, Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85T - 2765
158  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 128885 4098 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 6.3  Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình , Thái Bình   79C-093.43 máy bay
159  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 128927 3943 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đồng Long, Tiến Hải, Thái Bình , Thái Bình   85C - 04286, máy bay
160  Công ty TNHH SX GTS Thảo Nguyên Ninh Thuận 128245 4121 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-159.45
161  Công ty TNHH GTS 999 128261 4120 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 77  Đôn Châu, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  79C- 110.88
162  Công ty TNHH SX GTS Trung Kiên  128940 3954 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 51  Vĩnh Kim, cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C-15945