SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH NGÀY 23-04-2019
STT Cơ sở Số GCNKD Số XN PCR Đối tượng Mục đích sử dụng Kích thước Số Lượng (dvt:10000) Nơi đến Nơi đến tỉnh Biển kiểm soát
1  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105734 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Hộ Phòng, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
2  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107715 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Khóm Nhà Mát, P. Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03662
3  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 2) 107735 1912 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 89.6  Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  51D-458.26
4  Công ty TNHH GTS Dương Hùng - CN Ninh Thuận 107737 1641 Tôm thẻ  Ương giống Naupliius 1000  Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  94C - 013.96
5  Công ty TNHH TĐS 109245 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 27.54  Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01211
6  Công ty TNHH TĐS 109246 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Vĩnh Thịnh, Hòa Bình, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 01211
7  Chi Nhánh Công ty TNHH MTV GTS Nam Mỹ VN 109273 1722 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  83C - 00555
8  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109275 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Kinh Tế, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
9  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109276 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 105  P Nhà Mát, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
10  Công ty TNHH MTV SX GTS Hoàng Danh  109283 1874 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Giá rai, Giá Rai, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
11  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109287 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 200  373/7 bạch Đằng, Nhà Mát, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03651
12  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 109288 1875 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Đông hải, Đông Hải, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
13  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109294 1983 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
14  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109304 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 12.6  Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C-035.80
15  Công ty Cổ phần đầu tư thủy sản CP.GOAL 109328 1758 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  P3, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 02842
16  Công ty TNHH GTS Aqua One 109330 1816 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75.6  P3, Tp Bạc Liêu, Bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03580
17  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109335 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 120.9  310 Đường bạch Đằng, Nhà Mát, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 00872
18  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109343 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 10  HỘ Phòng, Giá rai, bạc Liêu , Bạc Liêu  85C - 03691
19  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107726 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 128.4  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 01316
20  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109254 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19.8  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00903
21  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109269 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 34.2  Lộc Thành, Lộc Thuận, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   83C - 00555
22  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109270 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 31.5  Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   83C - 00555
23  Công ty TNHH SX GTS Viễn Đông 109281 1981 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 148  Bình Thạnh, Thạnh Phú, Bến tre , Bến Tre   85C - 02026
24  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 109301 1756 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 70  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 02842
25  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109307 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 58.5  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-025.59
26  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109308 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72.54  Phú Long, Bình Đại Bến tre , Bến Tre   85C-025.59
27  Công ty TNHH TM & DV SX GTS MTV Tiếp Thành 109316 1969 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Âp 4, Bình Thới, BÌnh Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C-014.13
28  Công ty TNHH ĐT SX GTS Thiên Ngân Ninh Thuận 109318 1552 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 67  Mỹ Hưng, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   68C-098.15
29  Công ty TNHH SX GTS Hanh Hiệu 109320 1709 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35.7  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   63C-070.52
30  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109337 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.26  An Điền, Thạnh Phú, Bến Tre , Bến Tre   85C - 00872
31  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109352 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 121.5  Bình Thới, Bình Đại, bến tre , Bến Tre   63C-070.52
32  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 109353 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.93
33  Công ty TNHH SX GTS Thắng Lợi Ninh Thuận 109354 1870 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 99  Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre , Bến Tre   85C - 040.93
34  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107719 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định , Bình Định   85C - 00913
35  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107747 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định , Bình Định   79C- 094.64
36  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109339 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.3  Nhơn Hội, HỘi tân, Bình Định , Bình Định   79C - 02738
37  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109360 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 34  Mỹ An, Phù Mỹ, Bình Định , Bình Định   85C-043.87
38  Hộ kinh doanh Phạm Trọng Phương  105730 1946 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 70  Lâm Hải, Năm Căn, Cà Mau , Cà Mau  85C - 02019
39  Công ty TNHH GTS Ngọc Ân 107739 1960 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 180  Tắc Vân, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau , Cà Mau  85C - 018.98
40  Cơ sở sản xuất tôm giống Quang Thắng 107741 1769 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 033.99
41  Công ty TNHH SX GTS Phong Phú Ninh Thuận 107742 1906 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tâm Dân, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C- 036.91
42  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109263 1978 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03746
43  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109265 1978 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03746
44  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109266 1978 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  79C - 03746
45  Công ty TNHH GTS Thành Lộc Phát Ninh Thuận 109278 1586 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
46  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109286 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
47  Công ty TNHH ĐT XNK Thủy sản Thiên Hùng 109289 1875 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
48  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109292 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Tân Hưng, cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
49  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 109296 1866 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 98  Tắc Vân, Tp,Cà Màu, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
50  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109297 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
51  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109298 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
52  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109299 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
53  Công ty TNHH SX GTS Công Linh Ninh Thuận 109311 1750 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 180  Tắc vân, Tắc Vân, Cà Mau , Cà Mau  85C-039.99
54  Công ty TNHH TGT Lộc Nguyên Phát Ninh Thuận  109326 1571 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 96  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03584
55  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 109340 1941 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 66  Thanh Tùng, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
56  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109344 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 40  Tắc Vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
57  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109345 1791 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Đầm Dơi, Đầm Dơi, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03691
58  Công ty TNHH SX GTS Gia Hưng 109346 1936 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
59  Công ty Cổ Phần Công Nghệ Gene Xanh 109347 1932 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 20  Tắc vân, Tp Cà Mau, Cà Mau , Cà Mau  85C - 03999
60  Công ty TNHH GTS Âu Việt - Ninh Thuận 109351 1779 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Thọ Mai, Phú Mỹ, Phú Tân, Cà Mau , Cà Mau  83C - 005.55
61  Công ty TNHH GTS Cường Thịnh Việt Nam 109370 2008 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 21  Tân Hưng Đông, Cái Nước, Cà Mau , Cà Mau  85C-036.91
62  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109358 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẳng ,Trạm thú Y Ninh Sơn Đà Nẵng   85c-043.87
63  Công ty TNHH GTS Ngô Tấn Vũ  109302 1841 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 86  Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh , Hà Tĩnh   85C-008.56 (máy bay)
64  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107749 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   61LD- 013.05, máy bay
65  Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Farm Tom Ninh Thuận 109363 1976 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 80  Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng , Hải Phòng   85C - 00808(máy bay)
66  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107716 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 13898
67  CS Nguyễn Hữu Thanh 107740 1639 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 150  Hòa Điền, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C- 042.87
68  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109264 1978 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
69  Hộ Kinh Doanh Lộc Phát VN  109267 1844 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
70  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Nguyên Ninh Thuận 109268 1935 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 100  Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04287
71  Công ty TNHH SX GTS Nhất Huy Ninh Thuận 109277 1787 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 16  Vĩnh Tuy, Gò Quao, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 02026
72  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109279 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 19  Vĩnh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang` , Kiên Giang   85C - 04250
73  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109293 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 8  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
74  Công ty TNHH MTV GTS Long Thuận  109300 1864 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 30  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
75  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 109323 1869 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang , Kiên Giang   79C - 11967
76  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109338 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59.3  Bình Trị, Kiên Lương, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
77  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109341 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
78  Công ty TNHH MTV Thảo Anh 109348 1924 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Thứ 7, An Biên, Kiên Giang , Kiên Giang   85C - 04250
79  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107745 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.4  Tu Bông, Vạn Ninh, Khánh Hòa , Khánh Hòa   85C - 046.64
80  Hộ kinh doanh tôm giông Đại Thiên Ưng 105731 1943 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 17  TT Cần Giuộc - Cần Giuộc - Long An , Long An   79C - 08419
81  Công ty TNHH GTS Tân Thành Long 105733 1945 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 20  Phước Vĩnh Đông - Cần Giuộc - Long An , Long An   85C - 027.28
82  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105736 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  Thuận Mỹ - Châu Thành - Long An , Long An   85C - 01733
83  Công ty TNHH SX GTS Minh Phú 107721 1955 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 62.4  Ấp Lũy, Phước Lai, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01717
84  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107729 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   79C- 081.63
85  Công ty TNHH Tôm giống Châu Phi ( C.S 1) 107734 1912 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24  Ấp Đông Nhì, Tân Chánh, Cần Đước, Long An , Long An   51D- 458.26
86  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109242 1982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C-017.33
87  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109249 1987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 84  Tân Ân, Cần Đước, Long An , Long An   79C - 06547
88  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109258 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 36  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 04086
89  Công ty TNHH GTS Hawaii Ngọc Minh Ninh Thuận 109274 1825 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 100  Ấp Nam, Đông Thành, Cần Giuộc, Long An , Long An   85C - 01787
90  Công ty TNHH GTS Thần Tài 3979 109285 1783 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  An Bình Thới 2, Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   85C - 01733
91  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 109366 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An , Long An   63C - 07052
92  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107748 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định , Nam Định   61LD- 013.05, máy bay
93  Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Farm Tom Ninh Thuận 109356 1976 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 70  Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định , Nam Định   85C - 00808(máy bay)
94  Công ty TNHH SX & ƯDCN Thủy sản Vina 109369 1756 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 36  Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình , Ninh Bình   85C-008.56 (máy bay)
95  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109361 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Hoàng MAi, Quỳnh Lưu, Nghệ An , Nghệ An   85-008.08 (máy bay)
96  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107710 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 99  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
97  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107711 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 6.6  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
98  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107712 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 22  An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
99  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107713 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 11  An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
100  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107714 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 55  An Mỹ, Tuy An, Phú Yên , Phú Yên   79C- 026.27
101  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107724 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 162  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C - 04267
102  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107731 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hòa Tâm, Đông Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85C- 048.60
103  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107732 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Xuân Lộc, Sông Cầu, Phú Yên , Phú Yên   85C- 048.60
104  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107744 1907 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 90  Đông Tác, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   85T- 3630
105  Công ty TNHH GTS SP Ninh Thuận 109295 1983 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Đông Hòa, Tuy Hòa, Phú Yên , Phú Yên   79C - 13922
106  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107708 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 80  Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình , Quảng Bình   85C- 037.14
107  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109309 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18.2  Bình Hải, Thắng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-009.13
108  Công ty TNHH GST Châu Mỹ Ninh Thuận 109350 1979 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 45  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   85C - 00913
109  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109359 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 17  Bình Sa, Thắng Bình, Quảng Nam , Quảng Nam   85C-043.87
110  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109367 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam , Quảng Nam   79C - 02738
111  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105738 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  P. Bình Ngọc, Tp. Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 042.86( máy bay)
112  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107750 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Minh Thành, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   61LD- 013.05, máy bay
113  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107751 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh , Quảng Ninh   61LD- 013.05, máy bay
114  Công ty TNHH GTS 79 107752 1899 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 38.5  Hoàng Tân, Quảng Yên, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C- 043.38
115  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109240 1982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 100  Hà Phong, Hạ Long, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-028.16 (máy bay)
116  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109256 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 52.8  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702 (máy bay)
117  Hộ kinh doanh Đức Phát 109262 1923 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 80  Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   79C - 10702. ( Máy bay)
118  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109362 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 75  Bắc Sơn, uông Bí, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 (máy bay)
119  Công ty TNHH ĐT SX GTS CP Quốc Thịnh 109364 1953 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 40  Trà Cổ, Móng cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C - 00808(máy bay)
120  Công ty TNHH SX GTS Đông Nguyên 109369 1843 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 65  Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh , Quảng Ninh   85C-008.08 (máy bay)
121  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109257 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15.75  Nghĩa Hòa, Tư Nghĩa, Quãng Ngãi , Quảng Ngãi   85C - 00913
122  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107709 1853 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 98.8  Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị , Quảng Trị   37C- 171.67
123  Công ty TNHH GTS 79 107727 1899 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 28  Thôn Trung Hòa, Trung Hải, Gio Linh, Quảng Trị , Quảng Trị   85C- 043.38
124  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105737 1702 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 11  Mỹ Thanh 1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02842
125  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107722 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 75.6  An Thạnh 3, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 06547
126  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107723 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 24.5  Khu 2, Phường 1, TX. Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C - 06547
127  CN Cty TNHH DVKTNTTS Minh Phú AquaMeKong tại NT 107728 1690 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 10.2  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 03624
128  Công ty TNHH SX GTS Phú Thịnh Ninh Thuận 107738 1881 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 11 (9mm) 25  Đại Ân 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C- 030.20
129  Công ty TNHH Giống thủy sản Hisenor Việt Nam 107746 1901 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 158.4  Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 042.67
130  Công ty TNHH Thủy sản Hùng Tú  109241 1982 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23  An Hòa, Gia Hòa, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-028.42
131  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109243 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 92.7  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.10
132  Công ty TNHH giống thủy sản Toàn Thắng  109244 1822 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 61.2  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-027.10
133  Công ty TNHH TĐS 109247 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 53.04  Ngọc Đông, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
134  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109248 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50.4  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01211
135  Công ty TNHH TĐS 109251 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01807
136  Công ty TNHH TĐS 109252 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 102  Liêu Tú, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01807
137  Công ty TNHH TĐS 109253 1789 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 180  Mỹ Thạnh 2, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
138  Công ty TNHH ĐTTS Thái Lan CP CN Ninh Thuận 109255 1788 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 18  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00903
139  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109259 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 81  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung. Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04086
140  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109260 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 62.4  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung. Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 04086
141  Công ty TNHH SX GTS Nam Đại Dương 109271 1678 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 23.4  Khánh Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   83C - 00555
142  CN Công ty TNHH Ngọc Minh tại Ninh Thuận 109272 1619 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 01787
143  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109290 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 15  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02026
144  Công ty TNHH GTS Messi - 2017 109303 1962 Tôm sú Nuôi thương phẩm PL 15 (12mm) 84  Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   79C-124.20
145  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109305 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71.1  Thạnh Phú, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-025.59
146  Công ty Cổ phần Đầu tư S6 109306 1931 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 74.1  Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-025.59
147  Công ty TNHH MTV GTS Tiến Đồng CN Ninh Thuận 109314 1929 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 71  Cù Lao Dung, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.26
148  Công ty TNHH ĐT GTS Thắng Lợi  109315 1885 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 50  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C-020.26
149  Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Ngọc 109319 1922 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 49  Vĩnh tân, Vĩnh Châu, sóc Trăng , Sóc Trăng   83C-005.55
150  Công ty TNHH SX GTS Nam Hải Ninh Thuận 109325 1753 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 35  Ấp Tổng Cán, Trần Đề, Sóc trăng , Sóc Trăng   85C - 00872
151  Công ty TNHH TS Anh Kiệt Ninh Thuận 109327 1842 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 73  Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02026
152  Công ty TNHH MTV Tôm giống Tiến Hiện 109329 1751 Tôm sú Dưỡng giống PL 14 (11mm) 28  Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02026
153  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109331 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 79.56  Khóm 6, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00917
154  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109332 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 149.76  Khóm 6, P1, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00917
155  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109333 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 29.64  Đập Đá, Trần Đề, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00917
156  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109334 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20.3  Vĩnh Hiệp, Vĩnh Châu, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 00917
157  Công ty TNHH SX GTS Đại Phát 109342 1781 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 30  An Thanh Tây, Cù Lao Dung, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02026
158  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  109349 1727 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 70  Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng , Sóc Trăng   85C - 02026
159  Công ty TNHH GTS QQ An Thịnh Phát 105735 1913 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 14  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 01733
160  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107718 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 50  Tân Thạnh, Tân Phú Đông, Tiền Giang , Tiền Giang   85C - 03662
161  Công ty TNHH GTS Uni-President VN  107730 1880 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Bình Xuân, Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 081.63
162  Công ty TNHH SX GTS Hoàng Thịnh VIP 107733 1991 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  87/29 K4, TX Gò Công, Tiền Giang , Tiền Giang   79C- 045.00
163  Hộ kinh doanh Hải Dương 107736 1638 Tôm sú Dưỡng giống PL 12 (>9mm) 30  Bình Khánh, Cần Giờ, TP HCM , TP. Hồ Chí Minh   85C- 036.62
164  Công ty TNHH Giống Thủy Sản Mạnh Hùng Hawaii 109291 1968 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 18  Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C - 02817
165  Công ty TNHH SX GTS Đại Thắng CP  109312 1727 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  An Thới Đông, Cần Giờ, Hồ Chí Minh , TP. Hồ Chí Minh   85C-014.13
166  Công ty TNHH Việt Úc - Ninh Thuận 107743 1907 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 44  Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa , Thanh Hóa   85T- 3630, máy bay
167  Hộ kinh doanh Trần Văn Hổ 105732 1942 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 39  TT Cầu Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 020.19
168  Công ty TNHH GTS Grobest VN 107717 1905 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 60  Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03662
169  Công ty Cổ phần GTS Sea Farm 68 107720 1774 Tôm thẻ  Nuôi thương phẩm PL 12 (>9mm) 40  Phường 2, TX. Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 03662
170  Công ty TNHH GTS Phát Đông Thành  109250 1987 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 59.85  Mỹ Cẩm A, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  79C - 06547
171  Công ty TNHH SX GTS Thiên Phú VN 109261 1980 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 9.6  Hiệp Thạnh, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04086
172  Công ty TNHH Hưng Phát Bio 109280 1729 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 25  Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 04250
173  Công ty TNHH GTS Trường Lộc Ninh Thuận 109282 1668 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 125  Long Vĩnh, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02119
174  Công ty TNHH GTS Trường Lộc Ninh Thuận 109284 1668 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 125  Long Vĩnh, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 02119
175  Công ty TNHH SX GTS Nam Mỹ  109310 1846 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 110  Duyên Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-045.56
176  Công ty TNHH TM-DV và SX GTS Best Choice 109313 1839 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 20  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C-014.13
177  Công ty TNHH Tôm giống CP. Thiên Minh 109317 1895 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Thanh Hoài Sơn, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 098.15
178  Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phú An 109321 1941 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13  Duyên HẢi, Duyên HẢi, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-070.52
179  Công ty TNHH GTS Phước Thắng Ninh Thuận  109322 1927 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 72  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-070.52
180  Công ty TNHH Tôm giống Ninh Phát Ninh Thuận 109324 1869 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 38  Long Vĩnh, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  68C - 09815
181  Công ty TNHH GTS Nam Thành Lợi.VN  109336 1986 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 10.92  Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  85C - 00872
182  Công ty TNHH SX GTS Đinh Thành Ninh Thuận 109355 1866 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 31  Thủy Hòa, Cầu Ngang, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-070.52
183  Công ty TNHH SX GTS Hồ Trung  109357 1988 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 22  Đông Hải, Duyên Hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C-070.52
184  Công ty TNHH GTS Phước Lộc VN 109365 1928 Tôm thẻ  Dưỡng giống PL 10 (8-9mm) 13.5  Duyên Hải, Duyên hải, Trà Vinh , Trà Vinh  63C - 07052