THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(từ ngy 16/10/2019 đến 22/10/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6274 16/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Trường Thọ, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 03/09/2019 60C-414.59
2 6275 16/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 29/08/2019 85C-043.18
3 6276 16/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 24/08/2019 78C-058.67
4 6277 16/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 24/08/2019 77C-106.61
5 6278 16/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 18/08/2019 64C-031.02
6 6279 16/10/2019 Thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B   24 24 Giết mổ thịt LMLM 20/08/2019 74C-067.27
7 5886 16/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     19 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-001.81
8 5887 16/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-001.81
9 6304 16/10/2019 Trại Phan Thị Nữ (Nha Hố-Nhơn Sơn-Ninh Sơn) Trại Đm Văn Mười-Tn Cương-TP Thi Nguyn  Thi Nguyn Heo cai sữa     550 Chăn nui Dịch tả 12/10/2019 85C-04826
Myco+Circo 04/10/2019
10 6017 16/10/2019 Mỹ Sơn -Ninh Sơn Phố Mới  Bắc Ninh Tru,b 5 40 45 Giết thịt   76c 06068
11 6360 16/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Đng, TT Đinh Văn, Lm H, Lm Đồng  Lm Đồng Heo     40 Giết thịt PRRS 20/05/2019 49C 14789
  Dịch tả 05/07/2019
  FMD 29/04/2019
12 5888 17/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     25 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-001.81
13 5889 17/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   17/07/2019 85C-001.81
14 6305 17/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trường Xun-Tam Kỳ  Quảng Nam B 12 28 40 Giết thịt FMD 12/06/2019 84C-10503
15 6361 18/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM t Mười, x Tn An Lung , Vũng Lim, Vĩnh Long  Vĩnh Long Heo     180 Giết thịt PRRS 20/05/2019 63C 08035
Dịch tả 05/07/2019
FMD 29/04/2019
16 5890 18/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     33 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
17 5891 18/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
18 5892 18/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   21/08/2019 51C-288.63
Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
19 6280 18/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 85C-043.18
20 6281 18/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 85C-045.43
21 6306 18/10/2019 Quảng Sơn-Ninh Sơn Nhn Cơ-Thị X Gia Nghĩa  Đắk Nng B 1 4 5 Giết thịt FMD 15/06/2019 60M-6934
22 6362 19/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Ph Long, TT Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     50 Giết thịt PRRS 20/05/2019 86C 10517
Dịch tả 05/07/2019
FMD 29/04/2019
23 6363 19/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Ph Xun, TT Ph Long, Hm Thuận Bắc, Bnh Thuận Heo     80 Giết thịt PRRS 20/05/2019 60C 20663
Dịch tả 05/07/2019
FMD 29/04/2019
24 5893 19/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     37 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
25 5894 19/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
26 5895 19/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-042.91
27 5896 19/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-042.91
28 6282 19/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Tn Việt Minh-x Ph Hội, huyện Đức Trọng  Lm Đồng Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 27/08/2019 63C-035.07
29 6283 19/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 16/08/2019 86C-089.94
30 6284 19/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 26/08/2019 85C-043.18
31 6307 19/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Tri-Bnh Sơn  Quảng Nam B 7 10 17 Giết thịt FMD 14/05/2019 60V-2918
32 6364 20/10/2019 Trại Nguyễn Tấn Hưng, x Phước Vinh, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Huỳnh Thị Xin, KP 7, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     31 Giết thịt PRRS 20/05/2019 86C 12326
Dịch tả 05/07/2019
FMD 29/04/2019
33 5897 20/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
34 5898 20/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
35 6285 20/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Phường Hương Thủy, TP Huế  Thừa Thin Huế Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 30/08/2019 85C-045.43
36 6286 20/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Nguyễn Hữu Thanh-01 Phạm Văn Đồng, TP Kon Tum  Kon Tum Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 29/08/2019 64C-031.02
37 6308 20/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Bnh Quế-Thăng Bnh  Quảng Nam B 10 14 24 Giết thịt FMD 20/10/2019 92C-14061
38 5899 21/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
39 5900 21/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   21/07/2019 85C-001.81
40 6365 21/10/2019 X Xun Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận X La PLứ, Chư Puwh, Gia Lai  Gia Lai D     60 Giết thịt THT 10/06/2019 81C 11992
41 6287 21/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 30/07/2019 78C-058.67
42 6309 21/10/2019 Trại Nguyễn Trnh-Tn Mỹ-Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trại V Huy Phương-Tiến Lm-Đồng Thanh-Lm H  Lm Đồng Heo cai sữa     220 Chăn nui Lisco 25/09/2019 85C-02027
  Myco 20/09/2019
43 6310 21/10/2019 Trại Nguyễn Trnh-Tn Mỹ-Mỹ Sơn-Ninh Sơn Trại Đỗ Đnh Sỹ, Ty Kim, Gia Kiệm, Thống Nhất Đồng Nai Heo Cai sữa     200 Chăn nui Circo 25/10/2019 85C-02027
  Myco 20/09/2019