THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra ngoi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 12/03/2020 đến 18/03/2020)
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đi tỉnh Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 6436 12/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     66 Chế biến thực phẩm   12/12/2019 85C-001.81
2 7157 12/03/2020 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận   L GM Nguyễn Đức Cảnh, Xun Ha, Nam Đn, Nghệ An  Nghệ An Heo (Ni)   64 64 Giết thịt PRRS 12/12/2019 37C 20222
   Ninh Thuận           Dịch tả 01/01/2019
              FMD 15/12/2019
3 7111 12/03/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Xm 7, x Hải Xun, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  Nam Định D 100 100 200 Giết mổ thịt THT d, cừu 05/01/2020 89C-076.55
4 7112 12/03/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Giết mổ thịt LMLM 10/01/2020 78C-058.67
5 7049 12/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B 24   24 Giết thịt LMLM 30/11/2019 62C-09284
6 7050 12/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B 2 26 28 Giết thịt LMLM 30/11/2019 62C-06211
7 6437 13/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     62 Chế biến thực phẩm   13/12/2019 85C-045.74
8 7113 13/03/2020 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận L GM Nguyễn Thị Hằng-phường Bnh An, Thị xạ Tn Uyn  Bnh Dương Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 18/01/2020 63C-035.07
9 7072 14/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B   27 27 giết thịt FMD 19/12/2019 60C-16454
10 7114 14/03/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Xm Xun Thịnh, x Hải Ha, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định  Nam Định Cừu 10   10 Giết mổ thịt   12/01/2020 18C-054.22
      D 50 50 100 Giết mổ thịt    
11 7115 14/03/2020 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Giết mổ thịt LMLM 09/01/2020 78C-058.67
12 6438 14/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     71 Chế biến thực phẩm   16/12/2019 85C-001.81
13 6439 14/03/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Nguyễn Thị Ngọc Chu-109D/46A Lạc Long Qun,Phường 2, Quận 11  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   16/12/2019 85C-045.74
14 7251 14/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B 2 25 27 Giết thịt LMLM 29/11/2019 62C-06211
15 7252 14/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Ka Đ-Đơn Dương  Lm Đồng B 10   10 Giết thịt LMLM 30/11/2019 49C-15598
16 7072 14/03/2020 Mỹ Sơn- Ninh Sơn  Ninh Thuận Chu Thnh  Ty Ninh G     1200 giết thịt H5n1 19/12/2019 61c- 43290
17 7116 15/03/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Mỹ Hải, x Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngi  Quảng Ngi D   50 50 Giết mổ thịt THT d, cừu 14/01/2020 85C-001.03
18 6440 15/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     52 Chế biến thực phẩm   16/12/2019 85C-045.74
19 7253 15/03/2020 Lương Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Phổ Phong-Mộ Đức  Quảng Ngi B 19 3 22 Giết thịt LMLM 30/11/2019 85C-03521
20 6441 16/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     48 Chế biến thực phẩm   16/12/2019 85C-001.81
21 7117 16/03/2020 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Khu phố 7, phường Xun Khanh, Thị x Sơn Ty, TP H Nội  H Nội Cừu 30   30 Giết mổ thịt THT d, cừu 18/01/2020 18C-091.97
      D 200 50 250 Giết mổ thịt    
22 7254 17/03/2020 Mỹ Sơn-Ninh Sơn  Ninh Thuận Long Thuận-Bến Cầu  Ty Ninh B   30 30 Giết thịt LMLM 29/11/2019 62C-09284
23 6442 17/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     39 Chế biến thực phẩm   17/12/2019 85C-001.81
24 7158 17/03/2020 X Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận  Ninh Thuận Ấp 1, Mỹ Ph, Thủ thừa, Long An  Long An B 7   7 Giết thịt FMD 10/11/2019 67C 09573
25 7118 17/03/2020 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Vinh Bnh,x Cam Tn, huyện Cam Lm, tỉnh Khnh Ha  Khnh Ha Vịt     2000 Chuyển đồng chăn nui H5N1 18/02/2020 64C-031.02
                Dịch tả vịt 24/01/2020
26 7119 17/03/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Thn Nhn Điền, x Triệu Thụ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  Quảng Trị B 14   14 Giết mổ thịt LMLM 20/01/2020 74C-055.52
27 6443 17/03/2020 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận  Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   18/12/2019 85C-045.74
28 6444 18/03/2020 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận  Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     42 Chế biến thực phẩm   18/12/2019 85C-001.81