THNG BO
Tnh hnh vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnh của Chi cục Chăn nui v Th y Ninh Thuận
(Từ ngy 02/10/2019 đến 08/10/2019)
 
STT Số giấy CNKD Ngy cấp Nơi đi Nơi đến Nơi đến tỉnh Tn/Đực/Ci/Tổng số / Mục đch sử dụng Loại Vacine / Ngy tim Biển kiểm sot
1 5228 02/10/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     172 Giết thịt PRRS 14/07/2019 36C - 12950
Dịch tả 05/07/2019
FMD 14/08/2019
2 5229 02/10/2019 Trại Phan Tng, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn PHc, Thanh Tr, H Nội Heo     172 Giết thịt PRRS 04/05/2019 36C 28706
Dịch tả 11/05/2019
FMD 24/04/2019
3 5230 02/10/2019 Trại Phan Thị Thy Diễm, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     176 Giết thịt PRRS 14/07/2019 60C 43960
Dịch tả 05/07/2019
FMD 14/08/2019
4 5844 02/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     38 Chế biến thực phẩm   03/06/2019 85C-001.81
5 5845 02/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   03/07/2019 85C-001.81
6 6147 02/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Kim Anh-x Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngi  Quảng Ngi Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 04/08/2019 85C-043.18
7 5846 03/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     31 Chế biến thực phẩm   03/06/2019 85C-001.81
8 5847 03/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   03/06/2019 85C-001.81
9 6173 03/10/2019 Trại Phan Dũng, Nhơn Sơn-Ninh Sơn L mổ Phng Quang Tiến Vĩnh Xun - Vĩnh Thi - Nha Trang  Khnh Ha Heo     50 Giết thịt Dịch tả 15/05/2019 79C-12580
  FMD 10/05/2019
10 6174 03/10/2019 Trại Phan Dũng, Nhơn Sơn-Ninh Sơn l mổ Phng Quang Tiến 21/2 Vĩnh Xun-Nha Trang Heo     50 Giết thịt Dịch tả 15/05/2019 79C-13485
  FMD 10/05/2019
11 5231 03/10/2019 Trại L Phương 1, X Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, l GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội  H Nội Heo     176 Giết thịt PRRS 27/07/2019 36C 08040
Dịch tả 17/08/2019
FMD 24/08/2019
12 5232 03/10/2019 Trại L Phương 1, Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Sơn, Cầu My, Ph Bnh, Thi Nguyn  Thi Nguyn Heo     178 Giết thịt PRRS 27/07/2019 12C 05187
Dịch tả 17/08/2019
FMD 24/08/2019
13 6008 03/10/2019 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Di Lạc- Di Linh  Lm Đồng G     1000 Giết thịt   79c11150
14 6148 03/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Phạm Xun Lm-86/15 Phan Văn Định, P. Ha Khnh Bắc, Q. Lin Chiểu  Đ Nẵng D 60   60 Giết mổ thịt THT d, cừu 12/07/2019 86C-089.94
15 5848 03/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-045.74
16 6203 03/10/2019 Thn Tr co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Trần Đức Nhị 1, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 chăn nui Dịch tả 19/09/2019 85C-04455
cico 05/09/2019
myco 05/09/2019
17 6175 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại V Thnh Lai- Din Lộc-Din Lộc-Dim Khnh Heo     150 Giết thịt Dịch tả 05/08/2019 85C-03859
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
18 6176 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại V Thnh Lai-Din Lộc-Din Khnh Heo     150 Giết thịt Dịch tả 05/08/2019 79C-01228
  FMD 30/07/2019
  PRRS 21/07/2019
19 6177 04/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Tn Văn-Lm H  Lm Đồng Vịt     1500 Giết thịt H5N1 30/06/2019 61C-11478
20 6178 04/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Hương Sơ-TP Huế  Thừa Thin Huế B, tru 18 15 33 Giết thịt FMD 07/06/2019 75C-04035
21 6179 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại V Thnh Lai-Din Lộc-Dim Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 85C-03859
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
22 6180 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn trại V Thnh Lai - Din Lộc-Dim Khnh Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 79C-01228
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
23 6181 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn Nguyễn Quốc Bảo-Suối Tin-Din Khnh Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 79C-01228
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
24 5233 04/10/2019 Trại L Phương 1, X Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai  Đồng Nai Heo     180 Giết thịt FMD 24/08/2019 36C 28069
25 5234 04/10/2019 Trại Phan Tng 2, x Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận CSGM Hong Thị Lan, KP 11, Tn Ha, Bin Ha, Đồng Nai Heo     180 Giết thịt Dịch tả 11/05/2019 60C 43960
PRRS 04/05/2019
FMD 11/05/2019
FMD 27/04/2019
26 6182 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn Nguyễn Quốc Bảo-Suối Tin-Din Khnh  Khnh Ha Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 79C-11228
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
27 6183 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn Trại Nguyễn Quốc Bảo-Suối Tin-Din Khnh Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 79C-11228
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
28 6184 04/10/2019 trại L Thị Bch R-KP1-Tn Sơn-Ninh Sơn Nguyễn Quốc Bảo-Suối Tin-Din Khnh Heo     150 Chăn nui Dịch tả 05/08/2019 85C-03344
FMD 30/07/2019
PRRS 21/07/2019
29 6009 04/10/2019 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Mn-TP Cần Thơ  Cần Thơ G     2200 Giết thịt   65c 02045
30 6149 04/10/2019 Khu phố 6, phường Đạo Long, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Xm 5, x Nhn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh H Tỉnh  H Tĩnh B 28 12 40 Giết mổ thịt LMLM 26/07/2019 75C-035.92
31 6150 04/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp Phong ph, x Long Phước, huyện Xuyn Mộc, tỉnh B Rịa-Vũng Tu  B Rịa - Vũng Tu Cừu   20 20 Chăn nui THT d, cừu 12/08/2019 60C-242.69
D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 29/07/2019
32 6251 04/10/2019 Khu phố 1, phường Bảo An, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận KP Long Hung, Thị trấn Long Bnh, huyện An Ph, tỉnh An Giang  An Giang Cừu   30 30 Chăn nui THT d, cừu 11/08/2019 71C-072.64
          LMLM 29/07/2019
33 6252 04/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GM Lương Văn Phng-x Hưng Đạo, huyện Tin Lữ, tỉnh Hưng Yn  Hưng Yn Vịt     2500 Giết mổ thịt H5N1 10/08/2019 77C-106.36
34 5850 04/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong  Bnh Thuận Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   08/06/2019 85C-001.81
35 5851 04/10/2019 L GM GC B Tm- thn Tn Sơn 2, x Thnh Hải, TP.PRTC L Thị Hải-28 Trần Nhật Duật, TP Đ Lạt  Lm Đồng Thịt g     35 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 49C-029.39
36 5852 04/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cty TNHH TM & DV Bnh Ngn-143 Hưng Ph, Phường 8, Quận 8  TP. Hồ Ch Minh Thịt g     10 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 51C-795.76
  Thịt d     10 Chế biến thực phẩm    
37 6204 04/10/2019 Thn Tr co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Trần Đức Nhị 1, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 350 600 Chăn nui Dịch tả 19/09/2019 85C-04826
cico 05/09/2019
myco 05/09/2019
38 5236 05/10/2019 Trại L Phương 1, X Bắc Sơn, Thuận Bắc, Ninh Thuận L GM Nguyễn Văn Sơn, Cầu My, Ph Quỳnh, Thi Nguyn  Thi Nguyn Heo     180 Giết thịt PRRS 27/07/2019 37C 33574
Dịch tả 17/08/2019
FMD 24/08/2019
39 5237 05/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, X An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận X Lũng Lầu, Trng Khnh, Cao Bằng  Cao Bằng Heo     178 Giết thịt PRRS 31/05/2019 77C 01437
Dịch tả 16/06/2019
FMD 24/06/2019
40 5238 05/10/2019 Trại Phan Tng 2, X Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận L GM Huỳnh Thị Xin, Lin Hương, Tuy Phong, Bnh Thuận  Bnh Thuận Heo     30 Giết thịt PRRS 04/05/2019 86C 05227
Dịch tả 11/05/2019
FMD 27/04/2019
41 5239 05/10/2019 Trại Lộc Pht 1, x Phước Tiến, Bc i, Ninh Thuận X An Nội, Bnh Lục, H Nam H Nam Heo thịt   40 40 Giết thịt PRRS 28/08/2019 73C 05520
Dịch tả 24/08/2019
FMD 11/09/2019
42 6185 05/10/2019 Ha Sơn-Ninh Sơn Lạc Lm-Đơn Dương  Lm Đồng B 5   5 Giết thịt FMD 10/06/2019 49C-12291
43 6186 05/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Triệu Thượng-Triệu Phong  Quảng Trị B 6 14 20 Giết thịt FMD 08/06/2019 74C-07387
44 6187 05/10/2019 Mỹ Sơn-Ninh Sơn Bnh Trị-Bnh Sơn  Quảng Ngi B 8 8 16 Giết thịt FMD 13/06/2019 60V-2918
45 6253 05/10/2019 Thn C Đ, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     2000 Giết mổ thịt H5N1 14/08/2019 85C-045.43
46 6254 05/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/07/2019 78C-058.67
47 5849 05/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     29 Chế biến thực phẩm   08/06/2019 85C-001.81
48 5853 05/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết Thịt b     41 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
49 5854 05/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
50 6205 05/10/2019 Thn Tr Co 1, x Phước Tiến, Huyện Bc i, tỉnh Ninh Thuận Trại Trần Đức Nhị 1, Cam Thnh Bắc, Cam Lm, Khnh Ha Khnh Ha Heo con 250 250 500 Chăn nui dịch tả 19/09/2019 85C-04455
cico 05/09/2019
myco 05/09/2019
51 5240 06/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, x An Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận CSGM Cng ty Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai, H Nội  H Nội Heo     176 Giết thịt PRRS 31/05/2019 37C 33540
  Dịch tả 16/06/2019
    FMD 24/06/2019
52 5241 06/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, x An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận HTX v DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng  Hải Phng Heo     180 Giết thịt PRRS 31/05/2019 36C 15684
Dịch tả 16/06/2019
FMD 24/06/2019
53 5242 06/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, x An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận L GM Đ Sơn, Lin Chiểu, Đ Nẵng Đ Nẵng Heo     150 Giết thịt PRRS 31/05/2019 77C 16336
Dịch tả 16/06/2019
FMD 24/06/2019
54 6188 06/10/2019 Lương Sơn-Ninh Sơn Triệu Thượng-Triệu Phong  Quảng Trị B 10 12 22 Giết thịt FMD 15/05/2019 74C-06727
55 5855 06/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     40 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
56 5856 06/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
57 5243 07/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, X An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận Cng ty cổ phần Thịnh An, L GM Vạn Phc, Thanh Tr, H Nội H Nội Heo     174 Giết thịt PRRS 31/05/2019 36C 12400
Dịch tả 16/06/2019
FMD 24/06/2019
58 5244 07/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận Cng ty Thực phẩm Hải Phng, KCN Vĩnh Niệm, Nguyễn Sơn H, L Chn, Hải Phng  Hải Phng Heo     173 Giết thịt PRRS 31/05/2019 37C 19797
  Dịch tả 16/06/2019
  FMD 26/06/2019
59 6189 07/10/2019 TT Tn Sơn-Ninh Sơn Quảng Đức-An Thạch-Tuy An  Ph Yn B   8 8 Giết thịt FMD 09/06/2019 48C-06174
60 6190 07/10/2019 Trại Nguyễn Trnh - Mỹ Sơn - Ninh Sơn trại Ng Mạnh Học-Lm H  Lm Đồng Heo cai sữa     110 chăn nui Circo 22/09/2019 85C-02027
    Myco 15/09/2019
61 6010 07/10/2019 Mỹ Sơn- Ninh Sơn Di Lạc- Di Linh  Lm Đồng G     1200 Giết thịt   79c11150
62 6255 07/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận X Ph Hội, huyện Đức Trọng Vịt     2500 Chuyển đồng Chăn nui H5N1 16/08/2019 85C-026.21
63 6256 07/10/2019 Thn Cng Thnh, x Thnh Hải, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L GMGC Gia Lợi-Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa  Gia Lai Vịt     1000 Giết mổ thịt H5N1 17/08/2019 47C-079.12
64 6257 07/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Ấp 5, x Xun Thọ, huyện Xun Lộc, tỉnh Đồng Nai  Đồng Nai D   30 30 Chăn nui THT d, cừu 29/07/2019 60-414.59
65 6258 07/10/2019 Khu phố 6, phường Phước Mỹ, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Thn Ph Nng, x Ha Bnh 1, huyện Ty Ha  Ph Yn B 10   10 Nui vổ bo LMLM 28/07/2019 78C-058.67
66 5857 07/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
67 5858 07/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
68 5859 07/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận L Min Trường-C6/37A Phạm Hng, x Bnh Hưng, huyện Bnh Chnh  TP. Hồ Ch Minh Thịt d     5 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-018.07
69 5860 07/10/2019 Khu phố 1, phường Đ Vinh, TP.PRTC, tỉnh Ninh Thuận Cơ sở d Nhn Ha-M3 Khu TĐC Ph Mỹ, Đường D2, phường Ph Mỹ, Quận 7 Thịt d     10 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-018.07
70 5861 08/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart thnh phố Phan Thiết  Bnh Thuận Thịt b     34 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
71 5862 08/10/2019 Cty TNHH DV TM Hồng Loan Ninh Thuận Siu thị Coop Mart Phan R Cửa-KP Minh Tn, TT Phan R Cửa, huyện Tuy Phong Thịt b     15 Chế biến thực phẩm   08/07/2019 85C-001.81
72 5245 08/10/2019 Trại Ph Sanh Thiện Thanh, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận CSGM Cng ty Minh Hiền, Thạch Bch, Thanh Oai, H Nội  H Nội Heo     168 Giết thịt PRRS 31/05/2019 37C 30543
Dịch tả 16/06/2019
FMD 24/06/2019
73 5246 08/10/2019 Trại Phan Thế Ti, Phước Đại, Bc i, Ninh Thuận HTX v DV Chăn nui Quang Thắng, Giang Bin, Vĩnh Bảo, Hải Phng Hải Phng Heo     175 Giết thịt PRRS 15/05/2019 36C 09285
Dịch tả 07/05/2019
FMD 22/05/2019