SỞ NN VÀ PTNT NINH THUẬN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  90 /QĐ - CCCNTY  

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 7  năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Website đơn vị

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SNNPTNN ngày 08/04/2016 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;          

Xét đề nghị của Trưởng Pḥng Hành chính Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Biên tập Website Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận gồm 05 Chương và 11 Điều.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kư.

Điều 3. Trưởng Pḥng Hành chính Tổng hợp, Ban Biên tập Website và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

-  Lưu: VT, HCTH;

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

              (Đă kư)

 

 

     Trương Khắc Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ NN VÀ PTNT NINH THUẬN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CCCNTY  ngày   tháng 7 năm 2016
của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận)

---------------------------------

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, nhiệm vụ công việc, quản lư vận hành, cung cấp và cập nhật thông tin, biên tập thông tin và tŕnh tự cập nhật thông tin của Ban biên tập Website Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận.

2. Đối tượng điều chỉnh: Quy định này áp dụng cho toàn thể Ban biên tập Website của Chi cục và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Chi cục.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Biên tập Website hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng. Ban Biên tập Website có trách nhiệm xây dựng, quản lư, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website đồng thời chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về những vấn đề liên quan đến Website của đơn vị.

2. Mọi hoạt động của Ban Biên tập phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lư thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và các quy định của Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

CHƯƠNG II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởng Ban Biên tập

- Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Ban Biên tập, phân công công việc, định hướng nội dung và h́nh thức của Website; duyệt nội dung và h́nh thức tin, bài trước khi đăng tải lên website.

- Trong thời gian đi công tác vắng, Trưởng Ban uỷ quyền cho Phó Trưởng Ban giải quyết công việc, điều hành hoạt động Ban biên tập.

Điều 4: Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban Biên tập

- Duyệt nội dung và h́nh thức tin, bài trước khi đăng tải lên Website khi Trưởng Ban Biên tập ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về lĩnh vực chuyên môn được phân công phụ trách.

- Phối hợp định hướng nội dung và h́nh thức của Website, chỉ đạo việc quản lư vận hành Website.

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền.

Điều 5: Trách nhiệm của các Ủy viên Ban Biên tập

- Biên tập, chịu trách nhiệm về các nội dung tin, bài thuộc chức năng nhiệm vụ  và lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Tra cứu, thu thập các tài liệu có liên quan đến ngành để đăng lên Website của Chi cục.

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban giao.

Điều 6: Trách nhiệm của Thư kư Ban Biên tập

        - Quản lư chung Website của Chi cục, giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi được giao.

        - Tham mưu cho Ban Biên tập về các vấn đề liên quan đến công tác vận hành và phát triển của Website, kế hoạch tổ chức các hoạt động của Website.

        - Đăng tải các tin, bài lên Website của Chi cục khi được Trưởng hoặc Phó Trưởng Ban Biên tập phê duyệt.

        - Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Biên tập về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật đăng tải và các nội dung trên Website.

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng Ban giao.

CHƯƠNG III
H̀NH THỨC CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN,

 DỮ LIỆU LÊN WEBSITE.

Điều 7. H́nh thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu 
       1. Nội dung thông tin (bài viết, ảnh, dữ liệu, tài liệu) cung cấp cần phải đảm bảo tính chính xác, có nguồn gốc rơ ràng, không được phép sao chép hay sử dụng bài viết của người khác. Nếu các thông tin được trích từ các tài liệu khác phải ghi rơ nguồn gốc trích dẫn.   

2. Bộ mă tiếng Việt thống nhất dùng là mă Unicode.

3. Mọi thông tin, dữ liệu được đăng tải lên Website do Ban biên tập Website đảm nhiệm và được thực hiện theo các quy tŕnh sau: 

- Bước 1: Cung cấp thông tin           

+ Các Pḥng, Trạm, công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục tiến hành cung cấp thông tin bằng văn bản kèm theo tệp thông tin dữ liệu (kể cả các bảng biểu, công thức, h́nh ảnh) và gửi trực tiếp cho thành viên Ban Biên tập Website có liên quan (về công tác chuyên môn,…).

+ Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm tŕnh Trưởng ban/ Phó Trưởng Ban Biên tập duyệt nội dung; h́nh ảnh bài viết.
        - Bước 2: Cập nhật thông tin lên Website

 Sau khi thông tin được duyệt, thành viên Ban Biên tập sẽ chuyển thông tin bài biết đến Thư kư Ban Biên tập bằng email để chỉnh sửa mỹ thuật và đăng lên Website.

Điều 8. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
         1. Các thông tin, dữ liệu được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.
         2. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày.
         3. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin phải được cung cấp kịp thời trước khi Trưởng Ban/ Phó Trưởng Ban duyệt để cập nhật chính thức lên Website.


CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LƯ VI PHẠM

Điều 9. Khen thưởng và xử lư vi phạm

1. Ban biên tập sẽ xem xét và đề nghị khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lư và tích cực tham gia viết bài cho Website của Chi cục.

2. Đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các nội dung của Quy chế này th́ Ban Biên tập xem xét mức độ vi phạm để đề nghị có h́nh thức kỷ luật thích hợp theo quy định.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 11. Điều khoản thi hành

1. “Quy chế làm việc của Ban Biên tập Website Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận” có hiệu lực kể từ ngày kư Quyết định ban hành Quy chế.

2. Trong quá tŕnh tổ chức, triển khai thực hiện, Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ  sung cho phù hợp với t́nh h́nh thực tế nhằm đảm bảo cho Website Chi cục luôn hoạt động có hiệu quả cao nhất./.

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

              (Đă kư)

 

 

     Trương Khắc Trí