SỞ NN VÀ PTNT NINH THUẬN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   89  /QĐ-CCCNTY  

Ninh Thuận, ngày 21 tháng 7  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban Biên tập Website

của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận

------------------------------------

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-SNNPTNN ngày 08/04/2016 của Sở Nông Nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;                    

Xét đề nghị của Trưởng Pḥng Hành chính Tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Website của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận gồm những ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trương Khắc Trí – Chi cục trưởng: Trưởng Ban

2. Ông Huỳnh Minh Khánh – Chi cục phó: Phó Trưởng Ban

3. Ông Trần Công Quang, Trưởng Pḥng Hành Chính Tổng hợp: Uỷ viên

4. Ông Trần Ngọc Bích, Trưởng Pḥng Kiểm dịch động vật: Uỷ viên

5. Ông Vơ Văn Hải, Trưởng Pḥng Chăn nuôi Thú y thuỷ sản: Uỷ viên

6. Ông Trương Minh Tiến, Chuyên viên Công nghệ thông tin: Thư kư

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập:

- Biên tập về các tin, bài với các nội dung thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.

- Tra cứu, thu thập các tài liệu có liên quan đến ngành để đăng lên Website của Chi cục.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật trong việc đăng tải các nội dung thông tin, h́nh ảnh trên Website của Chi cục.

Điều 3. “Quy chế làm việc của Ban Biên tập Website Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Thuận ”do đơn vị ban hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kư. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 4;

-  Lưu: VT, HCTH;

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

                 Đă kư

 

     Trương Khắc Trí